Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Saksa
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Saksassa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 650/2012 30 artiklassa tarkoitettuja erityisrajoituksia maatilojen perintökaaren (Anerbenrecht) mukaisesti. Kyseisen lain nojalla maatalouskäytössä olevaan omaisuuteen sovelletaan tietyin edellytyksin erityisiä perimyssääntöjä.

Tällaisia erityissääntöjä sisältyy maatiloja koskevaan asetukseen (Höfeordnung), jota sovelletaan liittovaltion lainsäädäntönä Hampurissa, Niedersachsenissa, Nordrhein-Westfalenissa ja Schleswig-Holsteinissa, ja joidenkin osavaltioiden vastaavaan lainsäädäntöön (Baden-Württembergin laki maatiloista (Badisches Hofgütergesetz) ja maatilojen perintökaari (Württembergisches Anerbengesetz, jota sovelletaan vain ennen 1.1.1930 syntyneisiin perinnönjättäjiin), Hessenin asetus maatiloista (Hessische Landgüterordnung) Rheinland-Pfalzin asetus maatiloista (Rheinland-Pfälzische Höfeordnung) ja Bremenin laki maatiloista (Bremisches Höfegesetz)). Muissa osavaltioissa ei ole voimassa tällaisia sääntöjä. Maatilojen perimykseen sovellettavan lain valinta perustuu asetuksen (EU) N:o 650/2012 36 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännöksiin. Lisäksi sovelletaan siviililakiin (Bürgerliches Gesetzbuch) sisältyviä maatilojen perimystä koskevia yksittäisiä säännöksiä (1515 §:n 2 momentti, 2049 § ja 2312 §) ja kiinteistöjen myynnistä annetun lain (Grundstücksverkehrsgesetz) 13 §:n säännöksiä, joiden nojalla koko jäämistö on mahdollista osoittaa yhdelle laillisista perijöistä.

Maatiloja koskeva asetus sisältää tiettyjen maatilojen perimykseen liittyviä erityissäännöksiä. Näiden säännösten tarkoituksena on estää maa- ja metsätilojen lohkominen pieniin osiin perinnönjaossa. Maatiloja koskevassa asetuksessa säädetään, että vain yksi perillinen (tilanpidonjatkaja) saa maatilan haltuunsa ja näin mahdollistetaan sukupolvenvaihdos ja maatilan pysyminen taloudellisesti elinkelpoisena. Nämä säännöt eivät vastaa pelkästään yksittäisten tilanomistajien etuja, vaan maatilojen säilyminen lohkomattomina ja toimintakykyisinä on myös yleisen edun mukaista.

Muilla kanssaperillisillä on tällöin oikeus hyvitykseen. Hyvityssumma jää kuitenkin muuntyyppisen perinnönjaon mukaista perintöosuutta pienemmäksi, jotta maatilaa voidaan suojella liian suurilta maksuvaateilta, jotka voisivat vaarantaa sen elinkelpoisuuden.

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Koska maatilojen perintökaaren tavoitteena on varmistaa, että maatilat säilyvät elinkelpoisina sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, edellä mainittuja erityisjärjestelyjä on sovellettava Saksassa sijaitseviin maatiloihin riippumatta siitä, mitä lakia perinnönjättäjään sovelletaan.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Saksan lainsäädännön mukaan (maatiloihin liittyvissä asioissa sovellettavia menettelysääntöjä koskeva asetus (Verfahrensordnung für Höfesachen, HöfeVfO)) maatalousasioita käsittelevä tuomioistuin (Landwirtschaftsgericht) saa suorittaa tiettyjä tarkastusmenettelyjä esimerkiksi selvittääkseen, rikotaanko testamenttimääräyksillä tai tilanjatkamissopimuksilla maatilojen perimystä koskevia säännöksiä.

Päivitetty viimeksi: 15/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.