Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Kyllä, Luxemburgin lainsäädännössä säädetään tällaisista rajoituksista. Kyseessä on siviililaissa (Code civil) määritelty lakiosa (résérve héréditaire). Siviililain säännöksissä ei kuitenkaan vahvisteta rajoituksia kysymyksessä tarkoitetuille tietynlaiselle omaisuudelle, tietyille yrityksille tai erityisille omaisuuserille. Itse asiassa lakiosalla rajoitetaan perittävän jäämistön yhtä osaa riippumatta omaisuuden luonteesta.

Siviililain 913 §:ssä määritellään periaatteet, joiden mukaan testamenttilahjoitukset voivat käsittää enintään puolet perittävän omaisuudesta, jos perittävältä jää yksi lapsi, enintään kolmasosan, jos lapsia on kaksi, tai enintään neljäsosan, jos lapsia on kolme tai useampia. Siviililain 916 §:ssä säädetään, että jos jälkeläisiä ei ole, elävien kesken päätetyillä oikeustoimilla tai laadituilla testamenttiasiakirjoilla määrätyt lahjoitukset voivat käsittää koko omaisuuden.

Vaikka nämä rajoitukset eivät kuulu perintöoikeuden soveltamisalaan, on kattavuuden vuoksi mainittava kansallisesti merkittävien paikkojen ja muistomerkkien säilyttämisestä ja suojelemisesta 18. heinäkuuta 1983 annettu muutettu laki. Lain säännösten mukaisesti luokiteltuihin kiinteistöihin sovelletaan tiettyjä rajoituksia riippumatta siitä, kuuluvatko ne tulevaan vai jo jaettavaan jäämistöön. Lain 10 §:n 1 momentin 1 virkkeessä säädetään, että luokiteltua kiinteistöä ei saa purkaa eikä siirtää, sen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa eikä sitä saa entisöidä, korjata tai muuttaa millään tavalla, ellei toimivaltainen ministeri ole antanut siihen lupaa. Saman lain 15 §:n 1 momentin mukaan luokiteltuun kiinteistöön ei saa liittää mitään uutta rakennelmaa ilman ministerin erityislupaa.

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Oikeuskirjallisuudessa esiintyy eriäviä näkemyksiä siitä, kuuluuko lakiosa kansainvälisen oikeusjärjestyksen piiriin, jolloin sitä koskevia säännöksiä olisi noudatettava riippumatta perimykseen sovellettavasta laista.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Kyllä on lakiosan osalta. Jos elävien kesken tai kuolemantapauksen johdosta päätettyjen lahjoitusten määrä on suurempi kuin jäämistön määrättävissä oleva osa, lahjoitusten määrää voidaan supistaa määrättävissä olevan osan mukaiseksi perimyksen alkaessa. Siviililain 920 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä vahvistetaan tällaisessa tilanteessa sovellettava menettely mainittujen lahjoitusten määrän supistamiseksi.

Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.