Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Kyllä, Portugalissa on sääntöjä, jotka rajoittavat tiettyjen omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen.

SIVIILILAISSA (CÓDIGO CIVIL)

Siviililain 1476 §:n 1 momentin a kohdassa ja 1485 §:ssä säädetään, että käyttöoikeus ja hallintaoikeus ovat esineoikeuksia, jotka lain mukaan päättyvät oikeudenhaltijan kuollessa.

Siviililain 2103. -A ja 2103. -B §:ssä säädetään erityisjälkisäädöksestä (legaatista): leskellä on tietyin siviililaissa säädetyin edellytyksin oikeus jäädä asumaan avioparin yhteiseen kotiin ja oikeus sen irtaimiston käyttöön.

Portugalin siviililain ajantasainen versio on saatavilla portugaliksi verkkosivulla:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

YHTIÖLAISSA (CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

Yhtiölain 184 §:ssä säädetään, että ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä, avoimen yhtiön yhtiömiehen kuollessa muiden yhtiömiesten tai yhtiön on suoritettava yhtiönmiehen oikeudensaajalle yhtiömiehen osuutta vastaava arvo, elleivät yhtiömiehet päätä purkaa yhtiötä ja ilmoita asiasta oikeudensaajalle 90 päivän kuluessa päivästä, jona he saivat tietää yhtiömiehen kuolemasta. Jäljelle jäävät yhtiömiehet voivat kuitenkin jatkaa yhtiön toimintaa oikeudensaajan kanssa, jos tämä antaa siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Yhtiölain 225 §:n mukaan avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa voidaan määrätä, että yhtiömiehen kuollessa osuutta ei saa siirtää tämän oikeudensaajille, tai asettaa siirrolle tiettyjä ehtoja.

Jos osuutta ei tällaisen yhtiösopimuksen perusteella siirretä kuolleen yhtiömiehen oikeudensaajalle, yhtiön on poistettava osuus pääomastaan, lunastettava osuus tai osoitettava osuus lunastettavaksi jollekin yhtiömiehistä tai kolmannelle osapuolelle. Jos mitään näistä toimenpiteistä ei ole toteutettu 90 päivän kuluessa siitä, kun joku yhtiömiehistä on saanut tiedon yhtiömiehen kuolemasta, osuus katsotaan siirretyksi oikeudensaajalle.

Yhtiölain 469 ja 475 §:n mukaan samaa järjestelyä sovelletaan kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kuollessa.

Yhtiölain 252 §:n 4 momentista seuraa, että kuolemantapaus ei vaikuta osakeyhtiön johtamiseen, vaan oikeudensaaja voi periä ainoastaan omistetut osakkeet.

Portugalin yhtiölain ajantasainen versio on saatavilla portugaliksi verkkosivulla:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

ASEITA JA AMPUMATARVIKKEITA KOSKEVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Aseita ja ampumatarvikkeita koskeva oikeudellinen kehys (Regime Jurídico das Armas e Munições) on vahvistettu 23. helmikuuta 2006 annetulla lailla nro 5/2006. Kyseisen lain 37 §:ssä säädetään, että ampuma-aseen voi kuolemantapauksen johdosta saada perintönä haltuunsa ainoastaan Portugalin järjestyspoliisin poliisijohtajan (director nacional da Polícia de Segurança Publica) luvalla. Lupa voidaan myöntää edellä mainittujen säännösten perusteella.

Aseita ja ampumatarvikkeita koskeva oikeudellinen kehys (hyväksytty 23.2.2006 annetulla lailla nro 5/2006) on saatavilla portugaliksi verkkosivulla:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Kyllä sovelletaan, kun kyseessä ovat käyttöoikeuden ja hallintaoikeuden raukeaminen kuoleman johdosta sekä edellä mainitut yhtiölain ja aseita ja ampumatarvikkeita koskevan oikeudellisen kehyksen mukaiset säännöt.

Sama periaate seuraa myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 650/2012 1 artiklan 2 kohdan h, k ja l alakohdasta.

Ei sovelleta, kun kyseessä on siviililain 2103. -A ja 2103. -Bº§:ssä tarkoitettu erityisjälkisäädös.

Tämä vastaus ei kuitenkaan estä tuomioistuimia tekemästä toisenlaista tulkintaa.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Perimyksen alkaessa sovelletaan siviililain säännöksiä, joilla annetaan jäämistön hallinnointivaltuudet ja joilla voidaan varmistaa edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen.

Siviililaissa säädetään seuraavista menettelyistä ja säännöksistä:

  • Kun perintö on vielä ilman oikeudenomistajaa (ts. pesänselvitys on aloitettu, mutta perintöä ei ole vastaanotettu eikä kyseessä ole valtionperintö), oikeudensaajat (2047 §) tai uskottu mies (2048 §) voivat valvoa omaisuuden hallinnoinnin osalta, että viivästymiset eivät aiheuta vahinkoa.
  • Perinnön vastaanottamisen jälkeen jäämistön hallinnointi on jäämistön hoitajan tehtävä (2079 ja 2087 §).
  • Jäämistön hoitaja voi pyytää perillisiä tai kolmatta osapuolta luovuttamaan hallinnoitavat omaisuuserät ja nostaa heitä vastaan omistusoikeus- ja häätökanteita pitääkseen hallinnassaan tai saadakseen hallintaansa jäämistön hallinnoinnin piiriin kuuluvat omaisuuserät (2088 §).
  • Jäämistön hoitaja voi periä kuolinpesän velat, jos viivästys vaarantaisi velkojen perinnän täytäntöönpanon tai jos maksu suoritetaan vapaaehtoisesti (2089 §).
  • Perillinen voi myös panna vireille perintökanteen, jonka tarkoituksena hakea tuomioistuimelta vahvistusta asemalle perillisenä ja palauttaa kuolinpesän omaisuus kokonaan tai osittain sellaiselta henkilöltä, jonka hallussa ne ovat perillisen aseman, muun aseman tai muun syyn perusteella (2075 §).

HUOMAUTUS

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot ovat viitteellisiä. Ne eivät sido yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Vaikka niitä päivitetään säännöllisesti, ne eivät välttämättä sisällä kaikkia lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia. Täsmälliset tiedot on aina tarkistettava voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.