Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Kyllä on.

Romanian laissa on erityisiä sääntöjä Romaniassa sijaitsevien maiden omistusoikeudesta.

Romanian perustuslain ja asiaa koskevien oikeudellisten sääntöjen mukaan ulkomaalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt voivat saada oikeuden omistaa maata yksityisesti ainoastaan niiden edellytysten mukaisesti, jotka johtuvat Romanian liittymisestä Euroopan unioniin ja muista kansainvälisistä sopimuksista, joiden osapuoli Romania on, vastavuoroisuuden pohjalta ja laissa vahvistetuin edellytyksin tai perintöoikeuden kautta. Omistusoikeutta maahan ei voi saada osana testamentattua perintöä.

Samoin tietyille tavaraluokille on olemassa erityissääntöjä, joita sovelletaan riippumatta perijän kansalaisuudesta tai siitä, perustuuko perintö perintöoikeuteen vai testamenttiin. Esimerkiksi tekijänoikeus periytyy yksityisoikeuden säännösten mukaisesti 70 vuodeksi riippumatta päivästä, jona asianomainen teos katsotaan lain mukaan julkaistuksi.

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Kyllä sovelletaan.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Kiellosta on säädetty laissa nimenomaisesti.

Päivitetty viimeksi: 01/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.