Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Skotlannin lainsäädännön mukaisesti Skotlannin ulkopuolella sijaitsevaan perintöomaisuuteen sovelletaan sen lainkäyttöalueen lakia, jossa omaisuus sijaitsee.

Skotlannissa sijaitsevan omaisuuden osalta perittävän puolisolla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on laillinen oikeus kolmannekseen perittävän irtaimesta omaisuudesta (esimerkiksi käteisvarat ja kalusteet), jos hänellä on lapsia, tai puoleen irtaimesta omaisuudesta, jos lapsia ei ole. Tarkoituksena on suojata näitä henkilöitä perinnöttömäksi tekemiseltä siinä tapauksessa, että perittävältä jää testamentti. Lapsilla on oikeus puoleen perittävän irtaimesta omaisuudesta, jos perittävältä ei jää puolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, tai kolmasosaan tällaisesta omaisuudesta, jos perittävältä jää puoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.

Jos henkilö kuolee ilman testamenttia, sovelletaan Skotlannin vuoden 1964 perintölakia (Succession (Scotland) Act 1964).

Aiemmat oikeudet

Kun velat on maksettu, käsitellään ensin jälkeen elävän puolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen aiemmat oikeudet, joihin kuuluvat oikeus

  • asuntoon (kiinteistö), jos sen arvo on alle 473 000 Englannin puntaa;
  • kalusteisiin 29 000 Englannin punnan arvoon saakka;
  • joko 50 000 punnan tai 89 000 punnan summaan riippuen siitä, oliko vainajalla lapsia.

Lakiosat

Kun aiemmat oikeudet on täytetty, käsitellään lakiosat. Lakiosia voidaan vaatia vain vainajan irtaimesta omaisuudesta.

Puolisolla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on oikeus kolmasosaan perittävän irtaimesta omaisuudesta, jos perittävältä jää lapsia, tai puoleen tällaisesta omaisuudesta, jos lapsia ei jää. Lapsilla on oikeus puoleen perittävän irtaimesta omaisuudesta, jos perittävältä ei jää puolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, tai kolmasosaan tällaisesta omaisuudesta, jos perittävältä jää puoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.

Jäljelle jäävä kuolinpesän omaisuus

Jäljelle jäävä kuolinpesän omaisuus jaetaan kaukaisemmille sukulaisille vuoden 1964 lain 2 §:n mukaisesti.

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Kun henkilö, jonka kotipaikka on Skotlannissa, kuolee, hänen omaisuutensa perimys määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa perintöomaisuus sijaitsee. Perittävän irtaimen omaisuuden perimykseen sovelletaan Skotlannin lakia riippumatta siitä, missä omaisuus sijaitsee.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Skotlannin lainsäädännön nojalla kuolinpesää hallinnoi yleensä testamentin toimeenpanija sen jälkeen, kun alemman asteen tuomioistuin (Sheriff Court) on antanut vahvistuksen kuolinpesän edustusoikeudesta (Confirmation). Testamentin toimeenpanijalla on erityissuhde edunsaajiin, kun hän hallinnoi jäämistöä, ja hänellä on useita tehtäviä, kuten perittävän omaisuuden kokoaminen, sen omistusoikeuden saaminen vahvistuksen avulla, mahdollisten velkojen maksaminen ja jäljellä olevan omaisuuden jakaminen edunsaajille.

Testamentin toimeenpanijan ja edunsaajan välinen suhde on luottamussuhde. Testamentin toimeenpanija ei saa asettaa itseään asemaan, jossa hänen etunsa ja velvollisuutensa edunsaajaa kohtaan ovat ristiriidassa. Jos testamentin toimeenpanija tai uskottu mies asettaa itsensä tällaiseen asemaan, tämä voi merkitä luottamusaseman väärinkäyttöä, jonka osalta edunsaaja voi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Päivitetty viimeksi: 24/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.