Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

a) Jotta ylenevässä polvessa olevan sukulaisen perimä omaisuus pysyy saman sukuhaaran omistuksessa, omaisuus on lain mukaan varattava saman haaran sukulaisille (Espanjan siviililain Código civil 811 §). Leskeksi jääneen puolison on varattava edesmenneeltä puolisoltaan perimänsä omaisuus tämän perillisille, jos leski menee uudelleen naimisiin tai saa lapsen (siviililain 968 §). Ylenevässä polvessa olevat sukulaiset menevät perimyksessä muiden edelle, kun on kyse omaisuudesta, joka oli lahjoitettu lapsille tai jälkeläisille, jotka kuolivat ilman jälkeläisiä (siviililain 812 §).

b) Biskajan maakunnan alueella sijaitsevat kiinteistöt voidaan siirtää ainoastaan tietyille sukulaisille (lain 3/1992 17 §). Tämä oikeus kuuluu kaikille Biskajan asukkaille (mainitun lain 23 §).

c) Jotta yrityksiä ei jaettaisi osiin taloudellisista syistä tai perheen etujen vuoksi, testamentintekijä voi määrätä, että muille perillisille maksetaan heidän osuutensa rahana (maksamista voi myös lykätä), vaikka perinnön käteisvarat olisivat riittämättömät (siviililain 1056 §:n 2 momentti).

d) Pääomayhtiö (sociedad de capital) voi yhtiöjärjestyksessään rajoittaa osakkeiden siirrettävyyttä myös kuolemantapauksen yhteydessä. Jos tällainen rajoitus on olemassa, yhtiön on ehdotettava ostajaa perilliselle osoitetuille osakkeille tai ostettava osakkeet itse (pääomayhtiöistä annetun kuninkaallisen lain tasoisen asetuksen Ley de sociedades de capital, Real Decreto Legislativo 1/2010 124 §).

e) Maatilakiinteistöjen vähimmäispinta-alasta on säädetty taloudellisista syistä, jotta estetään kiinteistöjen jakaminen perillisten kesken (maatilojen nykyaikaistamisesta annetun lain 15/1995 23 § ja sitä seuraavat pykälät).

f) Sosiaalisista syistä valtion ja itsehallintoalueiden voimaan saattamissa laeissa säädetään sosiaalisia asuntoja koskevien oikeuksien siirtämisen rajoituksista.

g) Maatila- ja kaupunkikiinteistöjen vuokrauksesta annettujen lakien mukaan vuokralaisen määritellyt jälkeläiset voivat saada vuokraoikeudet sijaantulolla (maaseutukiinteistöjen vuokrauksesta annetun lain 49/2003 24 §, kaupunkikiinteistöjen vuokrauksesta annetun lain 29/1994 16 ja 33 §).

h) Oikeuksien hankkimiseksi kiinteistöihin, jotka sijaitsevat alueilla, joilla rajoitetaan ulkomaalaisomistusta, tarvitaan puolustusministeriön lupa kansalliseen puolustukseen tai valtion itsemääräämisoikeuteen liittyvistä syistä (kansallisen puolustuksen kannalta merkittävistä alueista ja tiloista 12. maaliskuuta annetun lain 8/1975 4, 16 ja 18 § ja 10. helmikuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 689/1978 46 §).

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Kohtia b, e, f, g ja h sovelletaan Espanjassa sijaitseviin kiinteistöihin riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen sovelletaan. Kohtaa d sovelletaan, kun yhtiöön sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Siirron vahvistava notaari ja kiinteistörekisterinpitäjä varmistavat siirron laillisuuden, kun henkilö hakee rekisteriin tallentamista. Asiassa voi myös hakea tuomioistuimen ratkaisua.

Päivitetty viimeksi: 11/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.