Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

U pokrajinskim zakonima o prometu nekretninama (Grundverkehrsgesetze) mogu biti predviđena ograničenja u primjeni sporazuma između Savezne vlade i pokrajina na temelju članka 15.a Saveznog ustavnog zakona (Bundesverfassungsgesetz) o građanskopravnim odredbama o prometu građevinskim zemljištem (Savezni službeni list br. 260/1993 kako je izmijenjen u Saveznom službenom listu I br. 1/2017, dostupno na: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).)

U skladu s člankom 14. Zakona o stambenom vlasništvu iz 2002. (Wohnungseigentumsgesetz), ako jedan od partnera u „vlasničkom partnerstvu” (Eigentümerpartnerschaft) umre primjenjuje se posebno pravilo: vlasništvo nad pokojnikovim dijelom minimalnog udjela i zajedničkim stambenim objektom prenose se u skladu sa zakonom izravno nadživjelom partneru. Međutim, nadživjeli partner može se odreći svojeg prava na takav prijenos vlasništva (Savezni službeni list I br. 70/2002 kako je izmijenjen u Saveznom službenom listu I br. 87/2015, dostupno na: http://www.ris.bka.gv.at/

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Prethodno navedena odredba iz članka 14. Zakona o stambenom vlasništvu iz 2002. koja se odnosi na zajedničko vlasništvo s pravom prelaska na preživjele osobe obuhvaćeno je iznimkama utvrđenima u članku 1. stavku 2. točki (g) Uredbe EU-a o nasljeđivanju.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Kako bi se osiguralo postupanje u skladu s člankom 14. Zakona o stambenom vlasništvu iz 2002., u stavku 7. tog članka navodi se da ako je ostavina podijeljena u inozemstvu, dužnosti i ovlasti koje se obično dodjeljuju (austrijskom) ostavinskom sudu (Verlassenschaftsgericht) bit će dodijeljene austrijskom zemljišnoknjižnom sudu (Grundbuchsgericht).

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.