Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Na temelju materijalnog prava koje je na snazi sljedeće osobe ne mogu biti nasljednici ili legatari:

1. svaka osoba koja nije bila začeta kada je otvoren postupak o nasljeđivanju i

2. svaka mrtvorođena osoba.

U skladu s pravom svaka živorođena osoba smatra se živom dok se ne dokaže suprotno.

Osim prethodno navedenih, sljedeće osobe ne mogu biti nasljednici ili legatari jer se smatraju nedostojnima za nasljeđivanje:

1. svaka osoba koja je namjerno ubila ili je pokušala ubiti preminulu osobu, bračnog druga ili dijete preminule osobe te svaki supočinitelj tih kaznenih djela, osim ako je ta radnja počinjena u okolnostima koje isključuju kažnjivost ili ako je dotična osoba pomilovana

2. svaka osoba koja je lažno optužila preminulu osobu za počinjenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora ili teža zatvorska kazna, osim ako se progon lažne optužbe pokreće na temelju pritužbe koju je podnijela žrtva, a ta pritužba nije podnesena

3. svaka osoba koja je, primjenom sile ili prijevarom, navela preminulu osobu da sastavi, izmijeni ili opozove oporuku ili je spriječila preminulu osobu da učini bilo što od navedenoga, ili je uništila, sakrila ili izmijenila oporuku preminule osobe ili svjesno iskoristila nevjerodostojnu oporuku.

Osoba nedostojna nasljeđivanja smije naslijediti samo ako je preminula osoba tu osobu izričito priznala dostojnom nasljeđivanja u instrumentu ovjerenom kod javnog bilježnika ili u oporuci.

Ako preminula osoba nije bila svjesna nedostojnosti za nasljeđivanje, a sastavila je oporuku u korist osobe nedostojne za nasljeđivanje i tu osobu nije izričito priznala dostojnom, ta će osoba naslijediti samo u okvirima oporuke.

Na temelju članka 54. Obiteljskog zakona (Semeen kodeks) koji je na snazi, bračni drugovi nakon razvoda prestaju biti međusobni pravni nasljednici i gube koristi koje proizlaze iz svih prethodnih raspolaganja u slučaju smrti.

Međutim, to se pravilo ne primjenjuje ako je oporučitelj izričito naveo da će oporučna raspolaganja i dalje proizvoditi učinke nakon razvoda.

S druge strane, Zakonom o vlasništvu (Zakon za sobstvenostta) uvedeno je ograničenje u pogledu nasljeđivanja u korist strane države te je propisano da strana država ne može nasljeđivanjem steći pravo vlasništva na nekretninama u Bugarskoj.

U okviru bugarskog zakonodavstva u posebnim su zakonima uvedena još dva ograničenja u pogledu nasljeđivanja nekretnina zbog posebne prirode predmetne imovine.

Tako su Zakonom o vlasništvu i upotrebi poljoprivrednog zemljišta (Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) utvrđena posebna pravila o nasljeđivanju takve imovine: poljoprivrednog zemljišta.

Na temelju članka 3.b tog zakona svaki stranac koji zakonskim nasljeđivanjem stekne pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu, ali ne ispunjuje uvjete predviđene Ugovorom o pristupanju Republike Bugarske Europskoj uniji, ili ako je drukčije predviđeno međunarodnim ugovorom ratificiranim u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. Ustava Republike Bugarske, obvezan je prenijeti vlasništvo na osobe koje imaju pravo stjecati takvu imovinu u roku od tri godine od pokretanja postupka o nasljeđivanju.

Slično tomu, člankom 24. stavkom 1. Zakona o šumama (Zakon za gorite) uvedeno je ograničenje u pogledu imovine koja čini šumsko zemljište: svaki stranac koji zakonskim nasljeđivanjem stekne pravo vlasništva na šumama i šumskom zemljištu, ali ne ispunjuje uvjete predviđene Ugovorom o pristupanju Republike Bugarske Europskoj uniji, ili ako je drukčije predviđeno međunarodnim ugovorom ratificiranim u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. Ustava Republike Bugarske, obvezan je prenijeti vlasništvo na osobe koje imaju pravo stjecati takvu imovinu u roku od tri godine od pokretanja postupka o nasljeđivanju.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Opće je pravilo da, ako pravila posebnog zakona dođu u sukob s općim pravilima, prednost imaju pravila posebnog zakona. Stoga se prethodno navedena ograničavajuća pravila primjenjuju kad god za to postoje materijalne pretpostavke.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Zakonom o vlasništvu i upotrebi poljoprivrednog zemljišta utvrđen je poseban postupak kojim se osigurava poštovanje obveze iz članka 3.b stavka 1. tog zakona i omogućuje državi da otkupi poljoprivredna zemljišta po cijenama utvrđenima uredbom Vijeća ministara ako stranac ne izvrši prijenos prava vlasništva u roku navedenom u tom pravilu.

Slično tomu, kad je riječ o imovini koja čini šumsko zemljište, Zakonom o šumama propisano je da država može otkupiti poljoprivredno zemljište po cijenama utvrđenima uredbom Vijeća ministara ako nije poštovan rok iz članka 24. stavka 1. tog zakona.

Posljednji put ažurirano: 24/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.