Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

U Cipru ne postoje takva posebna pravila. Međutim, postoje zakonske odredbe o zaštiti zakonskih nasljednika kojima se sprečava oporučno raspolaganje takozvanim „nužnim dijelom” ostavine.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Vidjeti prethodni odgovor.

Kad je riječ o nekretninama, primjenjuju se pravila iz 195. poglavlja Zakona o oporukama i nasljeđivanju, kako je izmijenjen.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Ne postoje posebni postupci kojima se osigurava usklađenost. Postupci kojima se osigurava usklađenost isti su kao i u svim ostalim slučajevima.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.