Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Posebna ograničenja u smislu članka 30. Uredbe EU-a o nasljeđivanju mogu se pronaći u njemačkom Zakonu o nasljeđivanju poljoprivredne ostavine (Anerbenrecht) kojim se propisuje da se pod određenim uvjetima na poljoprivrednu imovinu primjenjuju posebna pravila o nasljeđivanju.

Takva se pravila mogu pronaći u Uredbi o poljoprivrednim gospodarstvima (Höfeordnung) koja je dio saveznog zakona koji se primjenjuje u Hamburgu, Donjoj Saskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Schleswig-Holsteinu te u zakonima o nasljeđivanju poljoprivrednih ostavina pojedinačnih saveznih država (Länder) (Zakon o poljoprivrednim gospodarstvima (Hofgütergesetz) i Zakon o nasljeđivanju poljoprivredne ostavine (Anerbengesetz) u Baden-Württembergu, pri čemu se potonji primjenjuje samo ako je pokojnik rođen prije 1. siječnja 1930.; Uredba o zemljišnim dobrima (Landgüterordnung) u Hessenu; Uredba o poljoprivrednim gospodarstvima (Höfeordnung) u Porajnju-Falačkoj; Zakon o poljoprivrednom gospodarstvima (Höfegesetz) u Bremenu). U ostalim saveznim državama takva pravila ne postoje. Članak 36. stavak 2. točka (c) Uredbe EU-a o nasljeđivanju upotrebljava se za određivanje koje se pravo o nasljeđivanju poljoprivredne ostavine primjenjuje. Nadalje, primjenjuju se i pojedinačna pravila o nasljeđivanju ostavine iz Građanskog zakonika (članak 1515. stavak 2., članci 2049. i 2312.) te članak 13. Zakona o prometu nekretninama (Grundstücksverkehrsgesetz) kojim je propisano da se poljoprivredno gospodarstvo smije dodijeliti samo jednom zakonskom zajedničkom nasljedniku.

Uredba o poljoprivrednim gospodarstvima sadržava pravila za određena poljoprivredna gospodarstva kako bi se spriječilo razdvajanje poljoprivrednih i šumarskih djelatnosti u slučaju nasljeđivanja. Odredbama Uredbe o poljoprivrednim gospodarstvima propisano je da se samo jednom nasljedniku (nasljedniku poljoprivrednog gospodarstva) dodjeljuje vlasništvo i time se jamči međugeneracijsko očuvanje ekonomski održivih poljoprivrednih gospodarstava. Ta pravila služe ne samo privatnim interesima pojedinačnih vlasnika poljoprivrednih gospodarstava, nego i javnom interesu jer se sprečava podjela poljoprivrednih gospodarstava i osigurava njihova učinkovitost.

Preostali zajednički nasljednici mogu zatražiti naknadu, iako je iznos koji se može potraživati manji nego u drugim nasljednim sporovima kako bi se poljoprivredna gospodarstva zaštitilo od prekomjernih iznosa isplate i zahtjeva za naknadu koji bi ugrozili njihov opstanak.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

S obzirom na regulatornu svrhu zakona o nasljeđivanju poljoprivredne ostavine, kojim se nastoji zajamčiti međugeneracijsko očuvanje poljoprivrednih gospodarstava, prethodno navedena posebna pravila moraju se primijeniti na domaću poljoprivrednu imovinu bez obzira na to koji se zakoni primjenjuju na nasljeđivanje pokojnika.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Na temelju Pravilnika za poljoprivredna gospodarstva (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO), njemačkim pravom omogućuje se Poljoprivrednom sudu (Landwirtschaftsgericht) da provede određene postupke provjere, tj. da utvrdi krši li se oporučnim raspolaganjima ili sporazumima o prijenosu poljoprivrednih gospodarstava pravo o ograničenom nasljeđivanju poljoprivrednih ostavina.

Posljednji put ažurirano: 15/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.