Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Da, takva ograničenja postoje u luksemburškom pravu. Riječ je o nužnom dijelu, kako je definiran u Građanskom zakoniku (Code civil). Međutim, treba napomenuti da se tim odredbama ne uvode ograničenja u pogledu određene vrste imovine ili određenih poduzeća u smislu ovog pitanja, ili u pogledu posebnih kategorija imovine iz pitanja. Nužnim se dijelom ograničuje zakonski dio ostavine neovisno o prirodi imovine uključene u taj dio.

U članku 913. Građanskog zakonika utvrđuju se načela u skladu s kojima legati u oporukama ne mogu biti veći od polovine imovine oporučitelja ako ga nadživi jedno dijete, jedne trećine ako ga nadživi dvoje djece i jedne četvrtine ako ga nadživi troje ili više djece. U skladu s člankom 916. Građanskog zakonika, ako nema potomaka, legati u oporukama ili doživotna darovanja na temelju isprava mogu obuhvaćati cijelu imovinu.

U svrhu cjelovitosti informacija, iako ta ograničenja ne proizlaze iz nasljednog prava, trebalo bi spomenuti izmijenjeni Zakon od 18. srpnja 1983. o očuvanju i zaštiti nacionalnih lokaliteta i spomenika (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Nekretnine koje su uvrštene na popis u skladu s odredbama tog zakona podliježu određenim ograničenjima bez obzira na to jesu li obuhvaćene budućim ili otvorenim nasljedstvom. Tako je, na primjer, člankom 10. prvim stavkom prvom rečenicom tog zakona propisano da se nekretnine uvrštene na popis ne smiju uništiti ili premjestiti, njihova se namjena ne može izmijeniti i na njima se ne mogu obavljati radovi obnove, popravaka ili izmjene bez odobrenja nadležnog ministra. Osim toga, u članku 15. prvom stavku tog zakona navodi se da se nijedan novi objekt ne može uvrstiti u popis takvih nekretnina bez posebnog odobrenja ministra.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Struka ima podijeljeno mišljenje o tome je li nužni dio obuhvaćen međunarodnim javnim poretkom i stoga mora biti potvrđen neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Da, kad je riječ o nužnom dijelu. Ako su dodjele, neovisno o tome je li riječ o doživotnim darovanjima ili legatima poslije smrti, veće od raspoloživog dijela, mogu se smanjiti na taj dio pri otvaranju postupka nasljeđivanja. U članku 920. i dalje Građanskog zakonika utvrđen je postupak za smanjenje darovanja i legata koji je primjenjiv u takvoj situaciji.

Posljednji put ažurirano: 03/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.