Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Da, postoje pravila kojima se uvode ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje određene imovine.

GRAĐANSKI ZAKONIK

Člankom 1476. stavkom 1. točkom (a) i člankom 1485. Građanskog zakonika (Código Civil) propisano je da su pravo plodouživanja i stvarno pravo upotrebe i stanovanja stvarna prava koja snagom zakona prestaju smrću njihova nositelja.

Člancima 2103.-A i 2103.-B Građanskog zakonika predviđeno je zakonsko nasljeđivanje: nadživjeli bračni drug u trenutku podjele ima pravo prvenstva u pogledu prava stanovanja u obiteljskom domu te prava upotrebe njegovih sadržaja, ovisno o određenim uvjetima utvrđenima u Zakoniku.

Ažurirana inačica Građanskog zakonika na portugalskom jeziku dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Člankom 184. Zakona o trgovačkim društvima (Código das Sociedades Comerciais) propisano je da nakon smrti partnera u običnom partnerstvu, osim ako je osnivačkim aktom predviđeno drukčije, preostali partneri moraju isplatiti predmetni iznos nasljedniku prava pokojnika ako ne odluče likvidirati to društvo i o tome obavijeste nasljednika u roku od 90 dana od datuma na koji su doznali za smrt partnera. Međutim, nadživjeli partneri mogu nastaviti poslovanje društva s nasljednikom preminuloga, pod uvjetom da nasljednik da svoju izričitu suglasnost.

U članku 225. Zakona o trgovačkim društvima navodi se da se u osnivačkom ugovoru društva s ograničenom odgovornošću može utvrditi da se, ako partner umre, njegov udio ne može prenijeti na nasljednike preminuloga te da se prijenos može uvjetovati ispunjenjem određenih zahtjeva.

Ako se zbog postojanja takvog ugovora udio ne prenese na nasljednike preminulog partnera, društvo ga mora amortizirati, steći ili osigurati da ga stekne partner ili treća strana. Ako se nijedna od tih mjera ne provede u roku od 90 dana nakon što bilo koji od direktora dozna za smrt partnera, taj će se udio smatrati prenesenim.

U skladu s člancima 469. i 475. Zakona o trgovačkim društvima isti se sustav primjenjuje u slučaju smrti partnera u komanditnom društvu.

U skladu s člankom 252. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima upravljanje komanditnim društvom ne može biti predmet nasljeđivanja nakon smrti, čak i ako je povezano s udjelom.

Ažurirana inačica Zakona o trgovačkim društvima na portugalskom jeziku dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

PRAVNI OKVIR ZA ORUŽJE I STRELJIVO

U članku 37. pravnog okvira za oružje i streljivo (Regime Jurídico das Armas e Munições), odobrenog Zakonom br. 5/2006 od 23. veljače 2006., propisano je da je stjecanje nasljeđivanjem mortis causa bilo kojeg prijavljenog oružja dopušteno isključivo uz odobrenje glavnog ravnatelja policije (Polícia de Segurança Publica), koje se može pribaviti u skladu s prethodno navedenom pravnom odredbom.

Pravni okvir za oružje i streljivo, odobren Zakonom br. 5/2006 od 23. veljače 2006., na portugalskom jeziku dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Odgovor je potvrdan u slučaju brisanja prava plodouživanja te stvarnog prava upotrebe i stanovanja zbog smrti, kao i pravila utvrđenih u prethodno navedenom Zakonu o trgovačkim društvima i u pravnom okviru za oružje i streljivo.

Taj zaključak proizlazi i iz odredbi članka 1. stavka 2. točaka (h), (k) i (l) Uredbe br. 650/2012.

Odgovor je niječan u slučaju zakonskog nasljeđivanja predviđenog u člancima 2103.-A i 2103.-B Građanskog zakonika.

Međutim, prethodni odgovor ne dovodi u pitanje različito tumačenje sudova.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

U slučaju otvaranja nasljedstva, u Građanskom zakoniku postoje pravila na temelju kojih se dodjeljuju ovlasti upravljanja nasljedstvom i kojima se može osigurati poštovanje prethodno navedenih posebnih pravila.

Postupci i pravila Građanskog zakonika sljedeći su:

  • u razdoblju kada je nasljedstvo još uvijek neriješeno, odnosno otvoreno je, ali još nije prihvaćeno ili je proglašeno ošasnim u korist države, pravni nasljednici (članak 2047.) ili izvršitelj neriješenog nasljedstva (članak 2048.) mogu organizirati upravljanje imovinom ako bi odlaganje takvih mjera moglo biti štetno
  • nakon prihvaćanja nasljedstva, upravljanje nasljedstvom prelazi na upravitelja ostavinom (članci 2079. i 2087.)
  • upravitelj ostavinom može od nasljednika ili trećih osoba zatražiti da predaju imovinu na upravljanje, a protiv njih može primijeniti mjere zapljene ili iseljenja kako bi potvrdio ili osigurao povrat posjeda predmeta koji su obuhvaćeni područjem primjene njegovih ovlasti upravljanja (članak 2088.)
  • upravitelj ostavinom može naplatiti potraživana dugovanja u okviru nasljedstva ako bi povrat mogao biti ugrožen odgodom ili ako je plaćanje izvršeno dobrovoljno (članak 2089.)
  • osim toga, nasljednik može podnijeti tužbu u pogledu nasljedstva kako bi dobio sudsko priznanje statusa nasljednika i povrat sve svoje naslijeđene imovine, ili njezina dijela, protiv osobe koja je posjeduje u svojstvu nasljednika na temelju nekog drugog prava ili čak bez ikakvog prava (članak 2075.).

Napomena:

Informacije sadržane u ovom informativnom članku nisu konačne ni obvezujuće za kontaktnu točku, sudove ili druge subjekte i tijela. Iako se redovito ažuriraju, informativni članci možda ne sadržavaju sve izmjene zakonodavstva te stoga nisu zamjena za uvid u pravne tekstove koji su na snazi u bilo kojem trenutku.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.