Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Da.

U rumunjskom pravu utvrđene su posebne odredbe o stjecanju prava vlasništva nad zemljištem koje se nalazi u Rumunjskoj.

Na primjer, rumunjskim Ustavom i mjerodavnim zakonskim propisima propisano je da stranci i osobe bez državljanstva mogu steći pravo privatnog vlasništva nad zemljištem samo pod uvjetima koji proizlaze iz pristupanja Rumunjske Europskoj uniji te iz međunarodnih ugovora kojih je Rumunjska potpisnica, u skladu s načelom uzajamnosti i pod uvjetima utvrđenima zakonom, ili zakonskim nasljeđivanjem. Te osobe ne mogu steći pravo vlasništva nad zemljištem oporučnim nasljeđivanjem.

Nadalje, postoje posebne regulatorne odredbe kojima su uređene određene kategorije dobara. One se primjenjuju bez obzira na državljanstvo korisnika ili na to je li riječ o zakonskom ili o oporučnom nasljeđivanju. Na primjer, autorsko pravo prenosi se nasljeđivanjem na temelju građanskog prava na razdoblje od 70 godina, bez obzira na datum kada je djelo zakonski objavljeno.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Da.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Kad je riječ o zabrani postoji izričita zakonska odredba.

Posljednji put ažurirano: 01/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.