Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

U Zakonu o denacionalizaciji (Zakon o denacionalizaciji) utvrđena su posebna pravila o nasljeđivanju privatizirane imovine.

Ta se pravila primjenjuju ako je proveden ostavinski postupak u okviru kojeg se o imovini koja je privatizirana nije raspravljalo i još nisu donesene nikakve odluke. U toj situaciji sud može, na zahtjev „pravnog sljednika”, provesti novi, poseban ostavinski postupak u pogledu privatizirane imovine. Odluka o privatizaciji sastavlja se u ime osobe koja je bila vlasnik imovine u trenutku nacionalizacije.

Postoje posebna pravila o nasljeđivanju imovine trgovačkog društva. Pravila se odnose na prijenos imovine koju je preminuli samostalni poduzetnik upotrebljavao za obavljanje dohodovne djelatnosti ili na prijenos sudjelujućih interesa/udjela iz sudjelovanja (članstva) u društvu osoba ili društvu kapitala na pravnog sljednika ili pravne sljednike. Zakon o nasljeđivanju (Zakon o dedovanju) ne sadržava nikakve posebne odredbe o tome. Na temelju Zakona o nasljeđivanju, u trenutku smrti oporučitelja uspostavlja se zajednica sunasljednika dok se ne podijeli nasljedstvo, što znači da nasljednici zajedno upravljaju i trgovačkim društvom. Ako je ostavina trgovačko društvo, može nastati nekoliko situacija: Ako je nasljednik društva imenovan u oporuci, ali ne želi nastaviti poslovanje, drukčije rješenje moraju prihvatiti svi nasljednici. Ako je oporučitelj napisao oporuku u kojoj nije odredio nasljednika ili nije ostavio oporuku, nasljednici se moraju dogovoriti o nastavku poslovanja. Mogu odlučiti da nitko od njih neće nastaviti poslovanje kao samostalni poduzetnik, čime društvo prestaje poslovati ili se prodaje. Isto tako mogu odlučiti da će jedan od nasljednika nastaviti poslovanje kao samostalni poduzetnik ili da će ga nastaviti neki ili svi nasljednici. U potonjem će slučaju to poduzeće preoblikovati u jednu od vrsta trgovačkih društava.

Javno trgovačko društvo prestaje postojati smrću jednog partnera, osim ako je društvenim ugovorom predviđeno drukčije. Sudjelujući interes preminule osobe u društvu s ograničenom odgovornošću može se naslijediti. Ako postoji više nasljednika, sudjelujući interes postaje zajednička imovina zajednice nasljednika. Oni moraju zajedno upravljati nasljedstvom dok se ne odrede njihovi udjeli. Pri podjeli nasljedstva moguće su dvije situacije: Sudjelujući interes ostaje u zajednici nasljednika, koji su suglasni da će svatko držati jednak ili različit dio sudjelujućeg interesa, ili se sudjelujući interes dijeli na temelju sporazuma, osim ako je drukčije predviđeno društvenim ugovorom. Ako se sudjelujući interes podijeli, iz njega se stvaraju novi sudjelujući interesi.

Dionice u dioničkom društvu mogu se naslijediti. Ako postoji više nasljednika, sudjelujući interes postaje zajednička imovina sunasljednika. Oni upravljaju i raspolažu sudjelujućim interesom/dionicama u zajednici nasljednika.

Postoje posebna pravila kojima se uređuje nasljeđivanje poljoprivrednih gospodarstava, utvrđena u Zakonu o nasljeđivanju poljoprivrednih gospodarstava (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Glavno je načelo tih pravila spriječiti podjelu poljoprivrednih gospodarstava u slučaju nasljeđivanja. Daljnje odredbe Zakona proizlaze iz tog načela. U pravilu se samo jednom nasljedniku može dodijeliti vlasništvo nad poljoprivrednim gospodarstvom, ali on mora ispunjavati dodatne uvjete. Ako je oporučitelj imao puno vlasništvo nad zaštićenim poljoprivrednim gospodarstvom, to poljoprivredno gospodarstvo nasljeđuje nasljednik koji namjerava raditi na njemu i kojeg su zajedno odabrali svi nasljednici. Ako se nasljednici ne mogu dogovoriti, nasljednik koji dokaže da namjerava raditi na poljoprivrednom gospodarstvu, npr. koji je završio osposobljavanje iz područja poljoprivrede ili se usavršava u tom području, ima prednost pred svim ostalim nasljednicima. Pod istim uvjetima bračni drug preminule osobe ima prednost pred potomcima oporučitelja. Ako je zaštićeno poljoprivredno gospodarstvo bilo zajednička imovina oporučitelja i njegova nadživjelog bračnog druga ili specifična imovina jednog od njih ili ako su bračni drugovi bili suvlasnici materijalne imovine poljoprivrednoga gospodarstva, to poljoprivredno gospodarstvo nasljeđuje nadživjeli bračni drug oporučitelja. Ako je zaštićeno poljoprivredno gospodarstvo bilo u vlasništvu jednog od roditelja i njegova potomka ili posvojitelja i njegova posvojenog djeteta, nasljednik je taj potomak ili posvojeno dijete. Zakonski sudjelujući interesi osoba koje nisu naslijedile poljoprivredno gospodarstvo smatraju se nužnim dijelom. Uz to, nasljednik zaštićenog poljoprivrednoga gospodarstva mora moći preuzeti to gospodarstvo u uvjetima koji ga prekomjerno ne opterećuju.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Nasljeđivanje zaštićenog poljoprivrednoga gospodarstva slučaj je u kojem pravo zemlje u kojoj se nalaze određene posebne kategorije imovine sadržava posebna pravila o ograničenjima koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje te imovine. Stoga se, ako zaštićeno poljoprivredno gospodarstvo koje se nalazi u Sloveniji čini dio ostavine, primjenjuje nacionalno, slovensko pravo, neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje (Zakon o nasljeđivanju poljoprivrednih gospodarstava).

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Zakon o nasljeđivanju poljoprivrednih gospodarstava sadržava odredbe koje se ne nalaze u Zakonu o nasljeđivanju ili se razlikuju od tih odredbi. Ako ne postoje posebne odredbe u Zakonu o nasljeđivanju poljoprivrednih gospodarstava koje se odnose na nasljeđivanje zaštićenih poljoprivrednih gospodarstava, primjenjuju se opća pravila o nasljeđivanju, tj. odredbe Zakona o nasljeđivanju.

Posljednji put ažurirano: 08/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.