Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

a) Kako bi se imovina zadržala u istoj grani obitelji kada je nasljeđuje nasljednik u uzlaznoj liniji, pravom je propisano da se ta imovina mora rezervirati za srodnike u istoj liniji (članak 811. španjolskog Građanskog zakonika [Código Civil]), a nadživjeli bračni drug mora rezervirati svu imovinu koju je naslijedio od preminulog bračnog druga ako ponovno sklopi brak ili dobije drugo dijete (članak 968. Građanskog zakonika). Nasljednici u uzlaznoj liniji prije bilo koje druge strane nasljeđuju svu imovinu koja je darovana njihovoj djeci ili potomcima koji su preminuli bez potomstva (članak 812. Građanskog zakonika).

b) Imovinu koja se nalazi u pokrajini Biskaji mogu naslijediti samo određeni srodnici (članak 17. Zakona 3/1992), što je pravo dodijeljeno svim stanovnicima Biskaje (članak 23. Zakona 3/1992).

c) Kako bi se spriječilo razdvajanje poduzeća, zbog ekonomskih razloga ili u interesu obitelji, oporučitelj može predvidjeti da se ostalim nasljednicima isplati njegov udio, uključujući odgođeno plaćanje, čak i ako u ostavini nema dovoljno novca (članak 1056. drugi stavak Građanskog zakonika).

d) Društvo kapitala (sociedad de capital) može u svojem osnivačkom aktu ograničiti prenosivost udjela, među ostalim i nakon smrti vlasnika. Ako takvo ograničenje postoji, društvo kapitala mora imenovati osobu koja će kupiti udjele dodijeljene nasljedniku ili ih sâmo kupiti (članak 124. španjolskog Kraljevskog zakonodavnog dekreta 1/2010 o društvima kapitala [Ley de sociedades de capital]).

e) Zbog ekonomskih razloga za seoska imanja utvrđena je najmanja površina kako bi se spriječila njihova podjela među nasljednicima (članci 23. i dalje Zakona 15/1995 o modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava).

f) Zbog socijalnih razloga zakonodavstvom na razini države i autonomnih zajednica utvrđena su ograničenja u pogledu prijenosa socijalnog stambenog smještaja.

g) Zakonodavstvom o zakupu u ruralnim i urbanim područjima dopušteno je određenim nasljednicima zakupnika da steknu prava zakupa na temelju subrogacije (članak 24. Zakona 49/2003 o zakupu u ruralnim područjima, članci 16. i 33. Zakona 29/1994 o zakupu u urbanim područjima).

h) Stjecanje prava na imovinu koja se nalazi u zonama za koje je proglašeno ograničenje vlasništva stranih državljana podliježe odobrenju vojnih tijela zbog razloga nacionalne sigurnosti ili državnog suvereniteta (članci 4., 16. i 18. Zakona 8/1975 od 12. ožujka 1975. o zonama i postrojenjima od interesa za nacionalnu sigurnost i članak 46. Kraljevskog dekreta 689/1978 od 10. veljače 1978.).

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Točke b), e), f), g) i h) primjenjuju se na imovinu koja se nalazi u Španjolskoj, neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje; točka d) primjenjuje se ako je društvo uređeno španjolskim pravom.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Javni bilježnik koji izdaje ispravu o prijenosu imovine i službenik registra imovine koji je zadužen za njezin upis provjeravaju je li prijenos zakonit. Naravno, može se zatražiti i sudski nalog.

Posljednji put ažurirano: 11/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.