Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

Igen, léteznek olyan szabályok, amelyek korlátozásokat állapítanak meg, vagy kihatnak bizonyos vagyontárgyak öröklésére.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

A polgári törvénykönyv (Código Civil) 1476. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 1485. cikke előírja, hogy a haszonélvezeti jog és a használati és lakhatási dologi jog olyan dologi jogok, amelyek a jogosult halálával a törvény erejénél fogva megszűnnek.

A polgári törvénykönyv 2103-A. és 2103-B. cikkei rendelkeznek a hagyományról: a túlélő házastárs elsőbbséget élvez a felosztás során a házastársi közös lakóingatlan lakhatásához, és a berendezési tárgyainak használatához való jog vonatkozásában, a törvényben meghatározott bizonyos feltételek mellett.

A polgári törvénykönyv legfrissebb változata az alábbi címen tekinthető meg portugál nyelven:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYKÖNYVBEN

A gazdasági társaságokról szóló törvénykönyv (Código das Sociedades Comerciais) 184. cikke rendelkezik arról, hogy amennyiben egy közkereseti társaság tagja meghal, a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a társaság többi tagja meg kell hogy egyezzen az örökössel, akit az elhunyttól származó jogok megilletnek, a vonatkozó értékben, kivéve, ha úgy döntenek, hogy megszüntetik a társaságot és erről értesítik az örököst az örökhagyó tag haláláról való tudomásszerzéstől számított kilencven napon belül. A túlélő tagok azonban tovább is működtethetik a társaságot az elhunyt örökösével együtt, amennyiben az örökös ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 225. cikke kimondja, hogy egy zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy egy tag halálával az elhunyt részvényei nem szállhatnak át az örököseire, valamint meghatározott feltételekhez is kötheti a részvények átruházását.

Amennyiben egy ilyen rendelkezés miatt a részvény nem kerül az elhunyt tag örököseinek a tulajdonába, a vállalatnak azt vagy amortizálnia kell, vagy felvásárolnia, illetve felvásároltatnia egy taggal vagy harmadik féllel; ha egyik fenti intézkedésre sem kerül sor attól számított 90 napon belül, hogy a társaság bármely igazgatója tudomást szerzett a tag haláláról, úgy kell tekinteni, hogy a részvény tulajdonjoga átszállt.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 469. és 475. cikkében foglaltak szerint ugyanezen rendelkezések érvényesek a betéti társaság tagjának halála esetén.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 252. cikkének (4) bekezdése alapján egy zártkörűen működő részvénytársaság vezetése nem lehet az örökhagyó halála esetén bekövetkező öröklés tárgya, még részvénnyel összefüggésben sem.

A gazdasági társaságokról szóló törvény legfrissebb változata az alábbi címen tekinthető meg portugál nyelven:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

A FEGYVEREKRE ÉS LŐSZEREKRE VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS

A 2006. február 23-i 5/2006. sz. törvénnyel elfogadott, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó jogi szabályozás (Regime Jurídico das Armas e Munições) 37. cikke szerint bármely jogszerűen tartott fegyver halál esetére szóló (mortis causa) jogutódlással történő megszerzése csak a közbiztonsági rendőrség (Polícia de Segurança Publica) országos igazgatójának engedélyével lehetséges, amit a fenti rendelkezés szerint lehet beszerezni.

Az 5/2006. sz. 2006. február 23-i 5/2006. sz. törvénnyel elfogadott, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó jogi szabályozás az alábbi internetcímen tekinthető meg portugál nyelven:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

A válasz igen, amennyiben a haszonélvezeti jog, és a használat és lakhatás joga halál miatt megszűnik, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvénykönyv és a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó jogi szabályozás fenti rendelkezései alapján.

Ez következik a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének h), k) és l) pontjából is.

A válasz nem, a polgári törvénykönyv 2103-A és 2103-B cikkeiben szabályozott hagyomány esetén.

Mindazonáltal a fenti válasz nem sérti a bíróságok azon jogát, hogy eltérő jogértelmezést kövessenek.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

Az öröklés megnyílása esetére a polgári törvénykönyv tartalmaz a hagyaték gondozásának hatáskörét átruházó rendelkezéseket, amelyek biztosítani tudják a fent hivatkozott különleges szabályoknak való megfelelést.

A polgári törvénykönyvben foglalt eljárások és szabályok a következők:

  • Amikor az öröklés még függőben van – más szóval megnyílt, de még nem került elfogadásra, vagy az állam tulajdonába más örökös hiányában –, a jogutódok (2047. cikk) vagy a függő örökség végrendeleti végrehajtója (2048. cikk) gondoskodhatnak a vagyontárgyak kezeléséről, amennyiben az ilyen intézkedések késedelme kárt okozna;
  • Az örökség elfogadását követően az örökség gondozása a hagyatéki gondnok kötelezettsége (2079. és 2087. cikk);
  • A hagyatéki gondnok felkérheti az örökösöket vagy harmadik feleket hogy adják át a gondozandó vagyontárgyakat, és lefoglalási vagy zár alá vételi cselekményeket is végrehajthat e személyekkel szemben, hogy elősegítse vagy biztosítsa a gondozási kötelme alá tartozó tárgyak birtokának visszaszerzését (2088. cikk).
  • A hagyatéki gondnok behajthatja a hagyatéki tartozásokat, ha a behajtás késedelem miatt veszélybe kerülhet, vagy ha a teljesítés önkéntes (2089. cikk).
  • Továbbá, az örökös hagyatéki pert indíthat az örökösi minőségének elismertetése, és az örökölt vagyontárgyak összességének vagy egy részének visszaszerzése érdekében, azok ellen, akik örökösként vagy egyéb jogcímen, vagy esetleg jogcím nélkül azokat birtokolják (2075. cikk).

Figyelem!

A jelen tájékoztatóban foglalt információk nem kimerítő jellegűek, és azok a kapcsolattartó pontot, a bíróságokat, egyéb szerveket és hatóságokat nem kötik. A tájékoztatók, noha rendszeresen frissítésre kerülnek, nem feltétlenül tartalmazzák az összes jogszabálymódosítást, ezért nem helyettesítik a bármely időpontban hatályos normaszöveget.

Utolsó frissítés: 19/09/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.