Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Provincijų nekilnojamojo turto sandorių įstatymuose (vok. Grundverkehrsgesetze) gali būti nustatyta apribojimų taikant Federalinės vyriausybės ir provincijų susitarimą dėl civilinės teisės nuostatų, taikomų statybos sklypų sandoriams, sudarytą pagal Federalinio konstitucinio įstatymo (vok. Bundesverfassungsgesetz) (Federalinis oficialusis leidinys Nr. 260/1993, su pakeitimais, išdėstytais Federaliniame oficialiajame leidinyje I Nr. 1/2017, paskelbta internete adresu https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259) 15a straipsnį.

2002 m. gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įstatymo (vok. Wohnungseigentumsgesetz) 14 skirsnyje nustatyta, kad vienam iš nuosavybės bendrasavininkių (vok. Eigentümerpartnerschaft) partnerių mirus, taikoma speciali taisyklė – mirusiajam tenkanti minimali dalis ir bendras gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas pagal įstatymą tiesiogiai perduodami pergyvenusiam partneriui. Tačiau pastarasis gali atsisakyti savo teisės į nuosavybės perdavimą (Federalinis oficialusis leidinys I Nr. 70/2002, su pakeitimais, išdėstytais Federaliniame oficialiajame leidinyje I Nr. 87/2015, paskelbta internete adresu http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Pirmiau paminėtos 2002 m. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įstatymo 14 skirsnio nuostatos dėl bendros nuosavybės ir dėl pergyvenusio bendrasavininkio teisių į ją taikomos su išimtimis, nustatytomis ES paveldėjimo reglamento 1 straipsnio 2 dalies g punkte.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Siekiant užtikrinti 2002 m. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įstatymo 14 skirsnio nuostatų laikymąsi, jo 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu paveldimas turtas yra užsienyje, pareigos ir teisės, kurios paprastai tenka (Austrijos) Paveldėjimo bylų teismui (vok. Verlassenschaftsgericht), perduodamos kompetentingam Austrijos žemės registro teismui (vok. Grundbuchsgericht).

Paskutinis naujinimas: 05/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.