Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Pagal galiojančią materialinę teisę toliau nurodyti asmenys negali tapti įpėdiniu arba testamentinės išskirtinės gavėju:

1) bet kuris asmuo, kuris palikimo atsiradimo metu nebuvo pradėtas ir

2) bet kuris asmuo, kuris gimė negyvas.

Pagal įstatymą gyvas gimęs asmuo laikomas gyvu, kol įrodoma priešingai.

Be to, toliau nurodyti asmenys diskvalifikuojami kaip neverti paveldėti:

1) bet kuris asmuo, kuris tyčia nužudė arba kėsinosi nužudyti mirusį asmenį, jo sutuoktinį arba vaiką, ir bet kuris šių nusikalstamų veikų bendrininkas, nebent veiksmas buvo atliktas tokiomis aplinkybėmis, dėl kurių už nusikaltimą nebaudžiama, arba atitinkamam asmeniui buvo suteikta amnestija;

2) bet kuris asmuo, kuris melagingai apkaltino mirusį asmenį nusikalstama veika, už kurią baudžiama laisvės atėmimo bausme arba griežtesne bausme, nebent pagal melagingus kaltinimus baudžiamasis persekiojimas vykdomas nukentėjusiajam pateikus skundą, o toks skundas nebuvo pateiktas;

3) bet kuris asmuo, kuris jėga arba apgaule privertė mirusį asmenį sudaryti, pakeisti arba atšaukti testamentą arba atėmė mirusiam asmeniui galimybę atlikti bet kurį iš nurodytų veiksmų, arba kuris sunaikino, paslėpė arba pakeitė mirusio asmens testamentą arba sąmoningai pasinaudojo neautentišku testamentu.

Nevertas paveldėti asmuo gali paveldėti tik tuo atveju, jeigu miręs asmuo konkrečiai pripažino jį vertu paveldėti, tai nurodydamas notariniame dokumente arba testamente.

Jeigu miręs asmuo, žinodamas nevertumo paveldėti priežastį, sudarė testamentą neverto paveldėti asmens naudai, konkrečiai nepripažindamas jo vertu paveldėti, nevertas paveldėti asmuo paveldi tik testamento ribose.

Remiantis galiojančio Šeimos kodekso (bulg. Semeen kodeks) 54 straipsniu, kai nutraukiama santuoka, buvę sutuoktiniai nustoja būti vienas kito įpėdiniais pagal įstatymą ir mirties atveju netenka naudos, kylančios iš ankstesnių valios pareiškimų.

Tačiau ši teisės norma netaikoma, jeigu testatorius konkrečiai nurodė, kad testamentinė valia po santuokos nutraukimo ir toliau turi poveikį.

Savo ruožtu Nuosavybės įstatyme (bulg. Zakon za sobstvenostta) nustatytas užsienio valstybės paveldėjimo apribojimas – numatyta, kad užsienio valstybė paveldėjimo būdu negali įgyti nuosavybės teisės į Bulgarijoje esantį nekilnojamąjį turtą.

Bulgarijos teisės aktuose – specialiuosiuose įstatymuose – nustatyti dar du nekilnojamojo turto paveldėjimo apribojimai, susiję su atitinkamo turto ypatingu pobūdžiu.

Taigi, Žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės ir naudojimo įstatyme (bulg. Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) nustatytos specialios tokio turto – žemės ūkio paskirties žemės – paveldėjimo taisyklės.

Remiantis to įstatymo 3b straipsniu, visi užsieniečiai, paveldėjimo pagal įstatymą būdu įgyjantys nuosavybės teisę į žemės ūkio paskirties žemę, tačiau neatitinkantys Bulgarijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties sąlygų, jeigu pagal Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 2 dalį ratifikuotoje tarptautinėje sutartyje nenumatyta kitaip, privalo per trejus metus nuo palikimo atsiradimo perduoti nuosavybės teisę asmenims, kurie turi teisę įgyti tokį turtą.

Remiantis tuo pačiu principu, pagal Miškų įstatymo (bulg. Zakon za gorite) 24 straipsnio 1 dalį nustatomas apribojimas turtui, kurį sudaro miško plotai: visi užsieniečiai, paveldėjimo pagal įstatymą būdu įgyjantys nuosavybės teisę į miškus ir miško paskirties žemę, tačiau neatitinkantys Bulgarijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties sąlygų, jeigu pagal Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 2 dalį ratifikuotoje tarptautinėje sutartyje nenumatyta kitaip, privalo per trejus metus nuo palikimo atsiradimo perduoti nuosavybės teisę asmenims, kurie turi teisę įgyti tokį turtą.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Pagal bendrą taisyklę, jeigu specialiojo įstatymo normos prieštarauja bendrosioms teisės normoms, specialiojo įstatymo normos turi viršenybę; todėl aptartos ribojančiosios normos taikomos visais atvejais, kai yra įvykdytos būtinosios sąlygos.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės ir naudojimo įstatyme nustatyta speciali procedūra, kuria užtikrinama, kad būtų įvykdytas to paties įstatymo 3b straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimas – valstybei sudarytos sąlygos supirkti žemės ūkio paskirties žemę Ministrų Tarybos nutarimu nustatytomis kainomis, jeigu užsienietis per toje teisės normoje nurodytą terminą neperduoda nuosavybės teisės.

Panašiai dėl turto, kurį sudaro miško plotai, miškų įstatyme numatyta, kad valstybė gali supirkti žemės ūkio paskirties žemę Ministrų Tarybos nutarimu nustatytomis kainomis, jeigu nesilaikoma to įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino.

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.