Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Paveldėjimo teisės įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad palikimas pereina įpėdiniui palikimo atsiradimo momentu. Tai reiškia, kad paprastai įpėdiniui pereina visos teisės ir prievolės. Vienintelės išimtys yra tos teisės ir prievolės, kurios dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu arba kurios pagal įstatymą nepereina iš vieno asmens kitam (Paveldėjimo teisės įstatymo 130 straipsnio 1 dalis).

Viešojo intereso sumetimais tam tikrų rūšių daiktinės teisės yra ribotos pagal Nekilnojamojo turto įsigijimo apribojimų aktą; tačiau tai netaikoma nekilnojamojo turto įsigijimui paveldint (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Tam tikrų rūšių bendrovių nuosavybei gali būti taikomi ribojimai. Pavyzdžiui, pagal Advokatų asociacijos įstatymą, tik advokatai gali būti advokatų bendrovės akcininkais (Advokatų asociacijos įstatymo 54 straipsnio 1 dalis). Jei paveldėtojas nėra advokatas, jam arba jai bus kompensuojama pagal jo arba jos dalies vertę.

Uždarosios akcinės bendrovės įstatuose taip pat gali būti ribojimas neperleisti akcijų paveldėtojui; tokiu atveju paveldėtojui taip pat turi būti atlyginta pagal jo arba jos dalies vertę (Prekybos kodekso 153 straipsnis).

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Specialių taisyklių taikymas nepriklauso nuo paveldėjimui taikomos teisės.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Specialių procedūrų nėra.

Paskutinis naujinimas: 22/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.