Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Specialūs apribojimai pagal ES paveldėjimo reglamento 30 straipsnį išdėstyti Vokietijos ūkių žemės paveldėjimo teisėje (vok. Anerbenrecht), pagal kurios normas žemės ūkio paskirties turtui tam tikromis sąlygomis taikomos specialios paveldėjimo taisyklės.

Šios taisyklės išdėstytos Ūkininkavimo taisyklėse (vok. Höfeordnung), kurios iš dalies priklauso federalinei teisei, taikytinai Hamburge, Žemutinėje Saksonijoje, Šiaurės Reine-Vestfalijoje ir Šlėzvige-Holšteine, taip pat pavienių federalinių žemių (Länder) ūkių turto paveldėjimo įstatymuose (Ūkio valdų įstatymas [Hofgütergesetz] ir Ūkių turto paveldėjimo įstatymas [Anerbengesetz] Baden-Viurtemberge – pastarasis įstatymas taikomas tik tuo atveju, jeigu palikėjas gimė iki 1930 m. sausio 1 d.; Žemės ūkio valdų taisyklės [Landgüterordnung] Hesene; Ūkių taisyklės [Höfeordnung] Reino krašte–Pfalce; Ūkių įstatymas [Höfegesetz] Brėmene). Kitose federalinėse žemėse tokių taisyklių nėra. Pagal ES paveldėjimo reglamento 36 straipsnio 2 dalies c punktą nustatoma, kuri ūkių turto paveldėjimo teisė taikoma. Be to, taip pat taikomos Civiliniame kodekse (1515 straipsnio 2 dalyje, 2049 ir 2312 straipsniuose) nustatytos atskiros ūkių turto paveldėjimo taisyklės ir Nekilnojamojo turto sandorių įstatymo (vok. Grundstücksverkehrsgesetz) 13 straipsnis, kuriuo leidžiama ūkį paskirti tik vienam teisėtam bendraįpėdiniui.

Ūkininkavimo taisyklėse išdėstytos specialios tam tikrų žemės ūkio valdų paveldėjimo normos, kuriomis siekiama užkirsti kelią ūkių ir miškininkystės verslo dalijimui paveldėjimo atveju. Ūkininkavimo taisyklių nuostatose numatyta, kad nuosavybė suteikiama tik vienam įpėdiniui (ūkio įpėdiniui) ir taip užtikrinamas ekonomiškai perspektyvių ūkių išsaugojimas iš kartos į kartą. Šiomis taisyklėmis tenkinami ne tik privatūs individualių ūkių savininkų interesai, bet ir viešasis interesas – užkertamas kelias dalyti ūkius ir išsaugomas jų ekonominis efektyvumas.

Kiti bendraįpėdiniai gali reikalauti kompensacijos, tačiau suma, kurios galima pareikalauti, yra mažesnė negu kituose paveldėjimo ginčuose, kad ūkiai būtų apsaugoti nuo perteklinių reikalavimų atsiskaityti ir išmokėti kompensacijas, nes tai keltų grėsmę ūkių išlikimui.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Atsižvelgiant į ūkių turto paveldėjimo teisės administracinę paskirtį, kuria siekiama užtikrinti ūkių išsaugojimą iš kartos į kartą, minėtosios specialios taisyklės turi būti taikomos šalies viduje esančiam žemės ūkio paskirties turtui, neatsižvelgiant į tai, kokios šalies įstatymai taikomi mirusiojo palikimui.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Vokietijos teisėje pagal Ūkių bylų proceso taisykles (vok. Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO) Žemės ūkio teismui (vok. Landwirtschaftsgericht) sudaromos sąlygos atlikti tam tikras patikrinimo procedūras, pvz., nustatyti, ar testamento nuostatomis arba ūkio perdavimo susitarimais pažeidžiami ūkių turto paveldėjimo įstatymai.

Paskutinis naujinimas: 15/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.