Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Graikijos teisėje esama tam tikrų specialių normų, kuriomis nustatomi Graikijoje esančio turto paveldėjimo apribojimai ekonominiais, šeimos ar socialiniais sumetimais.

Tokios specialios normos nustatytos dėl:

A) vienuolių turto (Įstatymo 3414/1909 dėl Bendrojo ekleziastinio fondo ir vienuolynų valdymo, palikto galioti pagal Įstatymo, kuriuo nustatomas Graikijos civilinis kodeksas, 99 straipsnį, 4, 18 ir 19 straipsniai, Įstatymo 4684/1930 7 straipsnio 2 dalis ir 25 straipsnis, Įstatymo 1918/1942 1 straipsnis ir Įstatymo 2067/1952 I straipsnis). Visų pirma tose nuostatose teigiama, kad pagal įstatymą vienuolio turtas pereina vienuolynui, kuriame jis gyvena ir kurio registruose jis yra užregistruotas, kai atskaitoma privalomoji turto dalis, skirta jo įpėdiniams. Testamentinės išskirtinės, dovanos ir palikimai, kurie pereina vienuoliui po to, kai jis įstoja į vienuolyną, priklauso vienuolynui ir vienuolis išlaiko tik 50 proc. uzufrukto teisę į turtą, kuris perėjo vienuolynui, o po įžadų priėmimo kitais atlygintinais pagrindais vienuolio įgyjamas turtas pereina jam asmeniškai ir jis gali juo disponuoti, tačiau negali to daryti neatlygintinais sandoriais. Jeigu vienuolis turto nerealizuoja, po jo mirties 50 proc. to turto pereina Ekleziastinei centrinei finansų tarnybai, o 50 proc. – vienuolynui. Atkreiptinas dėmesys, kad Atono kalno vienuoliams (žr. Atono kalno chartijos, paliktos galioti Įstatymo, kuriuo nustatomas Graikijos civilinis kodeksas, 99 straipsniu, 101 straipsnį) taikomos dar konkretesnės taisyklės. Jeigu minėtieji vienuoliai įgyja turtą po įžadų priėmimo, tas turtas pereina vienuolynui nepriklausomai nuo vienuolių mirties laiko, ir bet koks testamente išdėstytas nurodymas dėl šio turto negalioja, negalioja ir pats testamentas;

B) turto, kuris paveldėjimo, testamentinės išskirtinės arba dovanojimo būdu perėjo Graikijos valstybei arba viešosios teisės nuostatomis arba viešojo intereso labui valdomai įstaigai (žr. Įstatymą 4182/2013 dėl viešajam interesui skirto turto, palikimo, į kurį nėra pretendentų, ir kitų nuostatų). Finansų ministras gali patvirtinti turto paveldėjimą arba jo nepatvirtinti, nebent tai yra palikimas, kuris valstybei perėjo iš testamento nesudariusio asmens, – tuo atveju palikimo nepatvirtinti negalima. Be to, valstybė privalo visais atvejais priimti tokį turtą pagal aprašą, t. y. ji atsako už paveldėtas skolas tiek, kiek jos neviršija paveldėto turto.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Tos specialios normos taikomos paveldėjimui, nepriklausomai nuo jam taikomos teisės.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Kalbant apie B punkte nurodytas specialias normas, Įstatyme 4182/2013, inter alia, nurodoma, kad, kai testamentas patvirtinamas arba pateikiamas užsienyje patvirtintas testamentas, kuriame numatyta nuostata viešojo intereso, valstybės arba viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos naudai, teismo kancleris ir (arba) konsulinė įstaiga toje vietoje, kurioje testamentas patvirtinamas arba pateikiamas, ir Atėnų pirmosios instancijos teismo kancleris, kuriam testamentas nusiunčiamas, per kito mėnesio pirmąsias 10 dienų privalo nusiųsti testamento patvirtinimo bylos kopiją atitinkamam Finansų ministerijos direktoratui. Tame įstatyme taip pat nurodyta, kad viešojo intereso labui paliktas turtas turi būti naudojamas testatoriaus arba dovanotojo nurodytu būdu ir draudžiama pakeisti viešojo intereso tikslus ir turto valdymo būdą bei sąlygas, taip pat nurodytas nuostatas dėl jo administravimo. Jeigu kyla abejonių dėl testatoriaus arba dovanotojo ketinimų arba kyla sunkumų sprendžiant tuos klausimus, bylą sprendžia kompetentingas teismas. Tame pačiame įstatyme taip pat nustatytas Viešojo intereso labui skirto turto registras (Nacionalinis labdaros fondų registras), kuriame turi būti registruojami visi tokio turto objektai.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.