Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Taip, Liuksemburgo teisės aktuose tokių apribojimų yra. Tai – teisė į privalomąją palikimo dalį, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse (pranc. Code civil). Tačiau derėtų pažymėti, kad šiomis nuostatomis apribojimai nustatomi ne kurios nors rūšies turtui, konkrečiam verslui ar tam tikrų kategorijų turtui, kaip nurodyta klausime. Dėl teisės į privalomąją palikimo dalį atsiranda palikimo pagal įstatymą dalies apribojimų, nepriklausomai nuo tą palikimo dalį sudarančio turto pobūdžio.

Pagal Civilinio kodekso 913 straipsnyje apibrėžtus principus testamentinė išskirtinė negali būti didesnė už pusę testatoriaus turto, jei testatorius palieka vieną vaiką, vieną trečdalį turto, jei testatorius palieka du vaikus, ir vieną ketvirtadalį turto, jei testatorius palieka tris arba daugiau vaikų. Civilinio kodekso 916 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai palikuonių nėra, testamentinė išskirtinė arba dovanojimas inter vivos pagal aktus, suteikiančius teisę į nuosavybę, gali būti taikomi visam turtui.

Kad informacija būtų išsami, derėtų paminėti 1983 m. liepos 18 d. įstatymą dėl nacionalinių vietovių ir paminklų išsaugojimo ir apsaugos su pakeitimais (pranc. loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux), nors jame nustatyti apribojimai išplaukia ne iš paveldėjimo teisės Į sąrašą pagal šio įstatymo nuostatas įtrauktam nekilnojamajam turtui taikomi tam tikri apribojimai, nepriklausomai nuo to, ar šis turtas yra būsimo arba atsiradusio palikimo dalis. Pavyzdžiui, įstatymo 10 straipsnio pirmos pastraipos pirmame sakinyje nurodyta, kad į sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto negalima sunaikinti arba perkelti, negalima keisti jo naudojimo paskirties, taip pat jo negalima niekaip restauruoti, remontuoti arba keisti negavus kompetentingo ministro leidimo. To paties įstatymo 15 straipsnio pirmoje pastraipoje taip pat nurodyta, kad negavus ministro išduoto specialaus leidimo, prie į sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto negalima prijungti jokios naujos struktūros.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Ekspertai nėra vieningos nuomonės, ar teisė į privalomąją palikimo dalį yra tarptautinės viešosios politikos dalykas ir dėl to jos turi būti laikomasi nepriklausomai nuo paveldėjimui taikomų teisės normų.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Taip, teisei į privalomąją palikimo dalį. Jeigu priskirtas turtas (dovanos inter vivos arba testamentinė išskirtinė) viršija turto dalį, kurią galima tam panaudoti, atsiradus palikimui, priskirtas turtas gali būti sumažintas iki tos turto dalies. Civilinio kodekso 920 ir paskesniuose straipsniuose nustatyta tokiu atveju taikoma dovanų ir testamentinių išskirtinių mažinimo procedūra.

Paskutinis naujinimas: 03/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.