Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Taip, yra taisyklių, kuriomis nustatomi tam tikro turto paveldėjimo apribojimai arba su tam tikro turto paveldėjimu susijusios sąlygos.

CIVILINIS KODEKSAS

Civilinio kodekso (port. Código Civil) 1476 straipsnio 1 dalies a punkte ir 1485 straipsnyje nustatyta, kad uzufruktas ir teisė in rem į daikto naudojimą ir būstą yra teisės in rem, kurios pagal įstatymą išnyksta teisių subjektui mirus.

Civilinio kodekso 2103-A ir 2103-B straipsniuose aptartas palikimas pagal įstatymą: laikantis tam tikrų Kodekse nustatytų sąlygų, teisės gyventi šeimos būste arba teisės į jame esančio turto naudojimą padalijimo metu pirmenybė suteikiama pergyvenusiam sutuoktiniui.

Su atnaujinta Civilinio kodekso redakcija portugalų kalba galima susipažinti adresu

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

ĮMONIŲ KODEKSAS

Įmonių kodekso (port. Código das Sociedades Comerciais) 184 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu įstatuose nenurodyta kitaip, mirus tikrosios ūkinės bendrijos partneriui, likusieji partneriai arba įmonė privalo sumokėti paveldėtojui, kuriam pereina mirusiojo teisės, atitinkamą sumą, nebent nusprendžia likviduoti įmonę ir apie tai praneša paveldėtojui per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo apie partnerio mirtį. Pergyvenę partneriai taip pat gali tęsti įmonės veiklą su mirusiojo paveldėtoju, jeigu paveldėtojas tam duoda aiškų sutikimą.

Įmonių kodekso 225 straipsnyje nurodyta, kad uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartyje gali būti nustatyta, jog partneriui mirus, jam tenkančios dalies negalima perduoti paveldėtojams, taip pat gali būti nustatyti tam tikri perdavimui taikomi reikalavimai.

Jeigu pagal steigimo sutartį mirusiam partneriui tenkanti dalis jo paveldėtojams neperduodama, įmonė privalo tą dalį amortizuoti, įsigyti arba leisti įsigyti kuriam nors partneriui arba trečiajai šaliai. Jeigu per 90 dienų nuo to momento, kai kuris nors iš direktorių sužinojo apie partnerio mirtį, nė vienos iš tų priemonių nesiimama, dalis laikoma perduota.

Pagal Įmonių kodekso 469 ir 475 straipsnius tokia pati tvarka taikoma komanditinės ūkinės bendrijos partnerio mirties atveju.

Pagal Įmonių kodekso 252 straipsnio 4 dalį uždarosios akcinės bendrovės valdymas mirties atveju nėra paveldimas, net kartu su akcijomis.

Su atnaujinta Įmonių kodekso redakcija portugalų kalba galima susipažinti adresu

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

TEISINĖ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ REGLAMENTAVIMO SISTEMA

Teisinės ginklų ir šaudmenų reglamentavimo sistemos (port. Regime Jurídico das Armas e Munições), patvirtintos 2006 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 5/2006, 37 straipsnyje nustatyta, kad bet kokio deklaruoto ginklo įgijimas paveldėjimo būdu mortis causa atveju yra leidžiamas tik gavus PSP (port. Polícia de Segurança Publica (policijos pajėgos)) direktoriaus leidimą. Leidimą galima gauti pirmiau nurodytame teisės akte nustatyta tvarka.

Teisinė ginklų ir šaudmenų reglamentavimo sistema, patvirtinta 2006 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 5/2006, portugalų kalba paskelbta internete adresu

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Kai uzufruktas ir teisė in rem į daikto naudojimą ir būstą išnyksta dėl mirties, taip pat pagal Įmonių kodekso ir pirmiau minėtos teisinės ginklų ir šaudmenų reglamentavimo sistemos teisės normas – taip.

Tokia pati išvada darytina pagal Reglamento Nr. 650/2012 1 straipsnio 2 dalies h, k ir l punktus.

Civilinio kodekso 2103-A ir 2103-B straipsniuose nustatyto teisinio paveldėjimo atvejais – ne.

Tačiau pateikti atsakymai teismams netrukdo šių klausimų aiškinti kitaip.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Atsiradus paveldėjimui, galioja Civiliniame kodekse išdėstytos teisės normos. Jomis suteikiami paveldėjimo administravimo įgaliojimai ir galima užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmiau išdėstytų specialiųjų teisės normų.

Civiliniame kodekse nustatytos procedūros ir reikalavimai:

  • kol palikimas dar nėra perduotas, kitaip tariant, palikimas atsirado, bet dar nėra priimtas arba valstybė yra paskelbusi, kad palikimas nepareikalautas, teisių perėmėjai (2047 straipsnis) arba dar neperduoto palikimo vykdytojas (2048 straipsnis) gali pasirūpinti turto administravimu, jeigu delsimas imtis tokių priemonių gali būti žalingas;
  • palikimą priėmus, už jo administravimą yra atsakingas palikimo administratorius (2079 ir 2087 straipsniai);
  • palikimo administratorius gali prašyti, kad įpėdiniai arba trečiosios šalys perduotų turtą, kurį reikia administruoti, ir tam, kad perimtų savo administruojamą turtą bei perėmimą užtikrintų, prieš juos imtis turto perėmimo arba iškeldinimo veiksmų (2088 straipsnis);
  • palikimo administratorius gali surinkti paveldėtas gautinas skolas, jeigu delsimas gali kelti grėsmę skolos susigrąžinimui arba jeigu skolos sumokamos savanoriškai (2089 straipsnis);
  • be to, įpėdinis gali pareikšti ieškinį dėl paveldėjimo ir prašyti teismo pripažinti jį paveldėtoju ir sugrąžinti jam visą paveldėtą turtą arba jo dalį iš tų, kurie tuo metu turtą valdo kaip įpėdiniai ar kitu pagrindu arba net be jokio pagrindo (2075 straipsnis).

PASTABA

Šioje suvestinėje pateikta informacija nėra baigtinė ir kontaktinio asmens, teismų arba kitų subjektų ir institucijų neįpareigoja. Nors suvestinės reguliariai atnaujinamos, jose gali būti aptarti ne visi įstatymų pakeitimai, todėl jomis jokiais atvejais negalima remtis vietoj tuo metu galiojančių teisės aktų.

Paskutinis naujinimas: 19/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.