Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Taip.

Rumunijos teisėje yra pateikta speciali nuostata dėl Rumunijoje esančios žemės nuosavybės teisių įsigijimo.

Pavyzdžiui, Rumunijos konstitucijoje ir susijusiose teisės normose nustatyta, kad užsieniečiai ir asmenys be pilietybės teisę į privačią žemės nuosavybę, laikydamiesi abipusiškumo principo ir teisėje nustatytų sąlygų arba teisinio paveldėjimo būdu, gali įsigyti tik konkrečiomis sąlygomis, susijusiomis su Rumunijos įstojimu į Europos Sąjungą ir su kitomis tarptautinėmis sutartimis, kurių šalis yra Rumunija. Šie asmenys negali įsigyti žemės nuosavybės teisės paveldėjimo pagal testamentą būdu.

Be to, įstatymuose nustatyta specialių nuostatų, kuriomis reglamentuojamos tam tikrų kategorijų prekės. Jos taikomos neatsižvelgiant į turto gavėjo pilietybę arba į tai, ar turtas paveldimas teisiniu būdu, ar pagal testamentą. Pavyzdžiui, pagal šalies teisės aktus autorių teisės paveldėjimo būdu perduodamos 70 metų laikotarpiui, neatsižvelgiant į kūrinio teisėto paskelbimo datą.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Taip.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Dėl šio draudimo yra nustatyta konkreti teisės nuostata.

Paskutinis naujinimas: 01/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.