Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Pagal Škotijos teisę už Škotijos ribų esančio paveldimo turto paveldėjimas reglamentuojamas pagal turto buvimo vietos jurisdikcijos teisę.

Jeigu turtas yra Škotijoje ir yra paliekamas testamentu, taikoma apsauga nuo paveldėjimo teisių panaikinimo – yra nustatyta, kad tuo atveju, jei yra palikuonių (vaikų), likęs gyvas sutuoktinis arba civilinis partneris turi juridinę teisę į vieną trečiąją mirusio asmens kilnojamojo turto (pavyzdžiui, pinigų, baldų ir pan.) dalį, jeigu palikuonių nėra – į pusę kilnojamojo turto. Jeigu likusio gyvo sutuoktinio arba civilinio partnerio nėra, vaikai dalijasi palikėjo kilnojamąjį turtą per pusę, jeigu gyvas likęs sutuoktinis ar civilinis partneris yra – vaikai turi teisę gauti trečdalį palikėjo kilnojamojo turto.

Jeigu miręs asmuo testamento nepaliko taikoma 1964 m. Škotijos paveldėjimo įstatyme nustatyta tvarka.

Pirmumo teisės

Po to, kai sumokamos skolos, pirmumo teisė pareikšti reikalavimus į turtą priklauso likusiam gyvam sutuoktiniui arba civiliniam partneriui. Gali būti reiškiami reikalavimai į:

  • namą (nekilnojamąjį turtą), kuriame jis (ji) gyvena, iki 473 000 GBP (svarų sterlingų) vertės;
  • baldus iki 29 000 GBP vertės;
  • pinigus iki 50 000 GBP arba 89 000 GBP vertės, priklausomai nuo to, ar mirusysis turėjo vaikų.

Teisės aktuose nustatytos teisės

Kai patenkinamos pirmumo teisės, tenkinamos juridinės teisės į turtą. Reikalavimus pagal juridines teises galima pareikšti tik į mirusiojo kilnojamąjį turtą.

Jeigu yra palikuonių (vaikų), likęs gyvas sutuoktinis arba civilinis partneris pagal teisės aktus turi teisę į trečdalį mirusio asmens kilnojamojo turto, o jei vaikų nėra – į pusę kilnojamojo turto. Jeigu likusio gyvo sutuoktinio arba civilinio partnerio nėra, vaikai dalijasi palikėjo kilnojamąjį turtą per pusę, jeigu gyvas likęs sutuoktinis ar civilinis partneris yra – vaikai turi teisę gauti trečdalį palikėjo kilnojamojo turto.

Likusi turto dalis

Likusi turto dalis padalijama šeimos nariams pagal 1964 m. įstatymo 2 straipsnį.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Jeigu miręs asmuo gyveno Škotijoje, to asmens gyvenamojo turto paveldėjimo klausimai sprendžiami pagal paveldimo turto buvimo vietos valstybės teisę. Mirusio asmens kilnojamojo turto paveldėjimo klausimai sprendžiami pagal Škotijos teisę, nepriklausomai nuo turto buvimo vietos.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Pagal Škotijos teisę mirusio asmens turtą paprastai tvarko testamento vykdytojas, vadovaudamasis Šerifų teismo (angl. sheriff court) suteiktu patvirtinimu. Turtą administruojantį testamento vykdytoją ir naudos gavėjus sieja specialūs santykiai. Testamento vykdytojas turi atlikti įvairias pareigas, tarp jų – inventorizuoti mirusiojo turtą, gauti teismo patvirtinimą ir perimti nuosavybės teisę į turtą, sumokėti visas skolas ir paskirstyti likusį turtą naudos gavėjams.

Testamento vykdytojo ir naudos gavėjo santykiai pagal pobūdį yra piniginiai. Testamento vykdytojas negali vykdyti jokių veiksmų, dėl kurių jo interesai kirstųsi su pareigomis naudos gavėjui. Jeigu testamento vykdytojas arba patikėtinis atsiduria tokioje padėtyje, tai gali būti laikoma patikos pažeidimu, o naudos gavėjas tokiu atveju gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.