Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Denacionalizacijos įstatyme (Zakon o denacionalizaciji) nustatytos specialios privatizuoto turto paveldėjimo taisyklės.

Šios taisyklės taikomos tvirtinant testamentą, kuriame turtas, kuris yra privatizavimo objektas, nebuvo aptartas, o sprendimai dar nepriimti. Tokiomis aplinkybėmis teismas, „teisių perėmėjo“ prašymu, gali patvirtinti naują specialų testamentą dėl privatizuoto turto. Sprendimas dėl privatizavimo sudaromas asmens, kuris nacionalizacijos metu buvo turto savininkas, vardu.

Yra numatytos specialios taisyklės, susijusios su įmonės turto paveldėjimu. Tos taisyklės yra taikomos turto, kurį miręs vienintelis veiklos vykdytojas naudojo pelningai veiklai vykdyti, perleidimui arba akcijų paketų / akcijų iš dalyvavimo ūkinėje bendrijoje ar kapitalo bendrovėje perdavimui teisių perėmėjui ar perėmėjams. Paveldėjimo įstatyme (Zakon o dedovanju) nėra jokių specialių su tuo susijusių nuostatų. Pagal Paveldėjimo įstatymą testatoriaus mirties momentu yra sudaroma įpėdinių bendruomenė iki palikimo padalijimo, o tai reiškia, kad įmonę taip pat kartu valdo įpėdiniai. Kai paveldimas turtas yra įmonė, galimi keli atvejai: jeigu įmonės teisių perėmėjas buvo paskirtas testamente, tačiau nenori tęsti įmonės veiklos, visi įpėdiniai turi priimti kitokį sprendimą. Jeigu testatorius surašė testamentą, nenurodydamas teisių perėmėjo, arba nepaliko testamento, įpėdiniai turi susitarti dėl veiklos tęsimo. Jie gali nuspręsti, kad nė vienas iš jų netęs veiklos kaip vienintelis veiklos vykdytojas, todėl veikla nutraukiama arba įmonė parduodama. Kita vertus, jie gali nuspręsti, kad veiklą kaip vienintelis veiklos vykdytojas tęs vienas iš įpėdinių arba ją tęs kai kurie ar visi įpėdiniai. Pastaruoju atveju jie veiklą pertvarko į vieną iš bendrovių rūšių.

Tikroji ūkinė bendrija nustoja egzistuoti mirus vienam partneriui, nebent bendrijos sutartyje numatyta kitaip. Mirusiajam priklausantis ribotos atsakomybės bendrovės akcijų paketas gali būti paveldimas. Jeigu yra keli įpėdiniai, akcijų paketas tampa bendra įpėdinių bendruomenės nuosavybe. Jie turi kartu valdyti palikimą, kol bus nustatytos jų atitinkamos dalys. Padalijant palikimą, galimos dvi situacijos: akcijų paketas išlieka įpėdinių, kurie sutinka turėti lygias arba nelygias akcijų paketo dalis, bendruomenėje arba akcijų paketas padalijamas pagal susitarimą, nebent kitaip numatyta steigimo sutartyje. Jeigu akcijų paketas yra dalijamas, iš jo suformuojami nauji akcijų paketai.

Akcinės bendrovės akcijos gali būti paveldimos. Jeigu yra keli įpėdiniai, akcijų paketas tampa bendra įpėdinių nuosavybe. Jie valdo akcijų paketą (akcijas) ir juo (jomis) disponuoja įpėdinių bendruomenėje.

Žemės ūkio valdų paveldėjimą reglamentuoja specialios taisyklės, nustatytos Žemės ūkio valdų paveldėjimo įstatyme (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Bendrasis šių taisyklių principas yra siekis užkirsti kelią ūkių padalijimui paveldėjimo atveju. Šiuo principu grindžiamos ir kitos įstatymo nuostatos. Paprastai tik vienam įpėdiniui gali būti perduota ūkio nuosavybė, tačiau turi būti vykdomos papildomos sąlygos. Jeigu testatorius turėjo visas nuosavybės teises į saugomą ūkį, ūkį paveldi įpėdinis, kuris ketina dirbti ūkyje ir kurį išrinko visi įpėdiniai. Jeigu įpėdiniams nepavyksta susitarti, įpėdinis, kuris įrodė savo ketinimą dirbti ūkyje, pavyzdžiui, baigęs mokymą žemės ūkio srityje arba turintis kvalifikaciją šioje srityje, turi viršenybę prieš visus kitus įpėdinius. Tomis pačiomis sąlygomis mirusiojo sutuoktinis turi viršenybę prieš testatoriaus palikuonis. Jeigu saugomas ūkis buvo bendra testatoriaus ir jį pergyvenusio sutuoktinio nuosavybė, specialus vieno iš jų turtas arba sutuoktiniai buvo materialaus ūkio turto bendraturčiai, ūkio įpėdinis yra testatorių pergyvenęs sutuoktinis. Jeigu saugomas ūkis priklausė vienam iš tėvų ir jo palikuonių arba įtėviui ir jo įvaikiui, įpėdinis yra palikuonis arba įvaikis. Asmenims, nepaveldėjusiems ūkio, pagal įstatymus priklausantys akcijų paketai yra laikomi privalomosiomis palikimo dalimis. Be to, saugomo ūkio įpėdinis turi turėti galimybę perimti ūkį tokiomis sąlygomis, kurios jam neužkrautų per didelės naštos.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Saugomo ūkio paveldėjimas yra atvejis, kai šalies, kurioje yra tam tikrų ypatingų kategorijų turto, teisės aktuose nustatytos specialios taisyklės, numatančios apribojimus dėl tokio turto paveldėjimo ar turinčius įtakos paveldėjimui. Todėl tais atvejais, kai Slovėnijoje esantis saugomas ūkis yra palikimo dalis, taikoma nacionalinė Slovėnijos teisė, neatsižvelgiant į palikimui taikytiną teisę (Žemės ūkio valdų paveldėjimo įstatymas).

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Žemės ūkio valdų paveldėjimo įstatyme yra nuostatų, kurių nėra Paveldėjimo įstatyme arba kurios skiriasi nuo tų nuostatų. Kai Žemės ūkio valdų paveldėjimo įstatyme nėra konkretesnių nuostatų, reglamentuojančių saugomų ūkių paveldėjimo klausimus, taikomos bendrosios paveldėjimo taisyklės, t. y. Paveldėjimo įstatymo nuostatos.

Paskutinis naujinimas: 08/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.