Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

a) Įstatyme nustatyta, kad siekiant užtikrinti, kad ta pati šeimos linija išsaugotų nekilnojamąjį turtą, kai jį paveldės aukštutinės linijos giminaitis, šis turtas turi būti rezervuotas tos pačios linijos giminaičiams (Ispanijos civilinio kodekso 811 str.); jeigu našlys arba našlė dar kartą susituokia arba susilaukia vaiko (Ispanijos civilinio kodekso 968 str.), jis (ji) privalo rezervuoti iš mirusio sutuoktinio paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Aukštutinės linijos giminaičiai turi prieš visus kitus pirmenybę paveldėti jų vaikams arba palikuonių neturintiems įpėdiniams dovanotą nekilnojamąjį turtą (Ispanijos civilinio kodekso 812 str.).

b) Biskajos provincijoje esantis nekilnojamasis turtas gali būti perduodamas tik tam tikriems giminaičiams (Įstatymo Nr. 3/1992 17 str.), ir ši teisė suteikiama visiems Biskajos gyventojams (šio Įstatymo Nr. 3/1992 23 str.).

c) Siekdamas išvengti įmonių likvidavimo, dėl ekonominių priežasčių arba šeimos interesais testatorius gali sumokėti kitiems įpėdiniams jiems priklausančią dalį pinigų, taip pat atidėti mokėjimą, net jeigu palikime grynųjų pinigų yra neužtektinai (Ispanijos civilinio kodekso 1056 str. 2 dalis).

d) Kapitalo bendrovė (sociedad de capital) savo nuostatuose gali apriboti akcijų perdavimą, įskaitant tada, kai miršta jų turėtojas. Jeigu yra nustatytas toks apribojimas, kapitalo bendrovė turi nurodyti kitą asmenį, kuris įsigytų įpėdiniui priteistas akcijas, arba nupirkti jas pati (Kapitalo bendrovių įstatymo 124 str., Karališkasis dekretas Nr. 1/2010).

e) Dėl ekonominių priežasčių žemės ūkio paskirties žemei taikomas minimalaus ploto reikalavimas, siekiant neleisti, kad įpėdiniai ją pasidalytų (Žemės ūkio valdų modernizavimo įstatymo Nr. 15/1995 23 str. et seq.).

f) Dėl socialinių priežasčių valstybės ir autonominių regionų teisės aktais socialiniam būstui taikomi perleidimo apribojimai.

g) Nuomą kaimo ir miesto vietovėse reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad konkretūs nuomininko paveldėtojai gali įgyti nuomos teises subrogacijos būdu (Nuomos kaimo vietovėse įstatymo Nr. 49/2003 24 str., Nuomos miesto vietovėse įstatymo Nr. 29/2003 16 ir 33 str.).

h) Dėl priežasčių, susijusių su saugumu arba valstybės suverenitetu, prieš įgyjant teisę į nekilnojamąjį turtą vietovėse, kuriose užsienio kilmės asmenims taikomos ribotos nuosavybės įsigijimo teisės, būtina gauti karinės valdžios institucijų leidimą (1975 m. kovo 12 d. Įstatymo Nr. 8/1975 dėl nacionalinio saugumo požiūriu svarbių zonų ir įrenginių 4, 16 ir 18 str. ir 1978 m. vasario 10 d. Karališkasis dekretas Nr. 689/1978).

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Ispanijoje esančiam nekilnojamajam turtui pirmiau nurodyti b, e, f, g ir h punktai taikomi nepriklausomai nuo paveldėjimą reglamentuojančio teisės akto; d punktas taikomas tada, kai bendrovei taikoma Ispanijos teisė.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Perdavimą įteisinantis notaras ir nekilnojamąjį turtą registruojantis registratorius patikrina, ar perdavimas yra teisėtas. Savaime aišku, galima paprašyti, kad teismas priimtų nutartį.

Paskutinis naujinimas: 11/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.