Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

Provinču tiesību aktos par nekustamā īpašuma darījumiem (Grundverkehrsgesetze) var būt paredzēti ierobežojumi Federālās valdības un provinču nolīguma piemērošanai saskaņā ar Federālā konstitucionālā likuma (Bundesverfassungsgesetz) 15.a pantu par civiltiesību noteikumiem attiecībā uz darījumiem ar apbūves gabaliem (Federālais Vēstnesis Nr. 260/1993, kas grozīts ar Federālo Vēstnesi I Nr. 1/2017, pieejams vietnē https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Saskaņā ar 2002. gada Mājokļa īpašumu likuma (Wohnungseigentumsgesetz) 14. pantu, ja viens no “īpašnieka partnerības” (Eigentümerpartnerschaft) partneriem nomirst, piemēro īpašu noteikumu, proti, īpašumtiesības uz mirušā partnera minimālo daļu un mājokļa kopīpašumu ar likumu tieši nodod pārdzīvojušajam partnerim. Tomēr pārdzīvojušais partneris var atteikties no savām tiesībām uz nodotajām īpašumtiesībām (Federālais Vēstnesis Nr. 70/2002, kas grozīts ar Federālo Vēstnesi I Nr. 87/2015, pieejams vietnē http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Uz iepriekšminēto noteikumu 2002. gada Mājokļa īpašumu likuma 14. pantā par kopīpašumu ar tiesībām uz pārdzīvojušā partnera daļu attiecas ES mantošanas regulas 1. panta 2. punkta g) apakšpunktā noteiktie izņēmumi.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Lai nodrošinātu atbilstību 2002. gada Mājokļa īpašumu likuma 14. pantā paredzētajiem noteikumiem, tās 7. daļā ir noteikts, ka gadījumā, kad īpašums atrodas ārvalstīs, pienākumus un pilnvaras, ko parasti uzdod (Austrijas) probācijas tiesai (Verlassenschaftsgericht), uzdod kompetentajai Austrijas zemesgrāmatu tiesai (Grundbuchsgericht).

Lapa atjaunināta: 05/06/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.