Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

Likuma par mantošanas tiesībām 4. pantā noteikts, ka pēc mantojuma atklāšanās mantojums nonāk mantinieka īpašumā. Tas parasti nozīmē, ka mantiniekam tiek nodotas visas tiesības un saistības. Vienīgie izņēmumi ir saistīti ar tām tiesībām un saistībām, kas pēc būtības ir nesaraujami saistītas ar mantojuma atstājēja personu vai kas saskaņā ar tiesību aktiem nav nododamas citai personai (Likuma par mantošanas tiesībām 130. panta 1. punkts).

Pamatojoties uz sabiedrības interešu apsvērumiem, konkrētu veidu lietu tiesības ir ierobežotas atbilstoši Likumam par nekustamā īpašuma iegūšanas ierobežojumiem, tomēr tas neattiecas uz nekustamā īpašuma iegūšanu mantošanas ceļā (likuma 2. panta 1. punkta 6. apakšpunkts).

Ierobežojumi var attiekties uz līdzdalību konkrētu veidu uzņēmumu īpašumtiesībās. Piemēram, saskaņā ar Advokātu asociācijas likumu tikai advokāti var būt akcionāri advokātu sabiedrībā (Advokātu asociācijas likuma 54. panta 1. punkts). Ja tiesībpārņēmējs nav advokāts, viņam tiks kompensēta viņa akciju vērtība.

Arī privātas akciju sabiedrības statūtos var būt noteikts ierobežojums, kas nosaka, ka akcijas netiek nodotas tiesībpārņēmējam; arī šādā gadījumā tiesībpārņēmējam kompensē viņa akciju vērtību (Komerckodeksa 153. pants).

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Īpašu noteikumu piemērošana nav atkarīga no tiesību aktiem, kas ir piemērojami attiecībā uz mantošanu.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Īpašu procedūru nav.

Lapa atjaunināta: 22/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.