Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

Jā, Luksemburgas tiesību aktos ir noteikti šādi ierobežojumi. Tas ir neatraidāmo mantinieku mantojums, kā definēts Civilkodeksā (Code civil). Tomēr ir jāņem vērā, ka šie noteikumi neparedz ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem īpašuma veidiem vai īpašiem uzņēmumiem jautājuma nozīmē, vai īpašām aktīvu kategorijām, kā minēts jautājumā. Neatraidāmo mantinieku mantošanas kārtība nosaka ierobežojumus attiecībā uz tiesisku īpašuma daļu neatkarīgi no daļā iekļautā īpašuma veida.

Civilkodeksa 913. pantā ir definēti principi, saskaņā ar kuriem novēlējumi testamentos nevar pārsniegt pusi no testatora aktīviem, ja testatoram ir viens pārdzīvojušais bērns, vienu trešdaļu no testatora aktīviem, ja testatoram ir divi pārdzīvojušie bērni, un vienu ceturtdaļu no testatora aktīviem, ja testatoram ir trīs vai vairāk pārdzīvojušo bērnu. Saskaņā ar Civilkodeksa 916. pantu, ja pēcnācēju nav, novēlējumi testamentos vai dāvinājumi uz apliecinošu dokumentu pamata var attiekties uz visiem aktīviem.

Skaidrības labad jānorāda, ka, lai gan šie ierobežojumi neizriet no tiesību aktiem par mantošanu, būtu jāpiemin grozītais 1983. gada 18. jūlija Likums par valsts apskates vietu un dabas pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Nekustamajam īpašumam, kas uzskaitīts saskaņā ar minētā likuma noteikumiem, piemēro konkrētus ierobežojumus neatkarīgi no tā, vai uz šādu īpašumu attiecas nākotnes vai atvērts mantojums. Tādējādi, piemēram, minētā likuma 10. panta pirmās daļas pirmajā teikumā ir noteikts, ka uzskaitījumā iekļautu nekustamo īpašumu nevar iznīcināt vai pārvietot, tā lietojumu nevar mainīt, un īpašumā nevar veikt restaurācijas, remonta vai pārveidošanas darbus bez kompetentā ministra atļaujas. Turklāt minētā likuma 15. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka uzskaitījumā iekļautam nekustamajam īpašumam nevar pievienot jaunas būves bez kompetentā ministra īpašas atļaujas.

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Ekspertiem ir dažādi viedokļi par to, vai uz īpašuma neatraidāmajiem mantiniekiem attiecas starptautiskā kārtība un vai tāpēc šāda mantošana ir jāatbalsta neatkarīgi no mantošanai piemērojamiem tiesību aktiem.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Jā, attiecībā uz neatraidāmajiem mantiniekiem. Ja piešķīrumi — vai tie būtu dāvinājumi vai novēlējumi nāves gadījumā — pārsniedz pieejamo daļu, tos var samazināt līdz attiecīgajai daļai, kad mantojums tiek atvērts. Civilkodeksa 920. pantā un turpmākajos pantos ir noteikta procedūra ziedojumu un novēlējumu samazināšanai, kas ir piemērojama šādā situācijā.

Lapa atjaunināta: 03/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.