Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

Jā.

Rumānijas tiesību aktos ir ietverti īpaši noteikumi par to, kā tiek iegūtas īpašumtiesības uz zemi, kas atrodas Rumānijā.

Piemēram, Rumānijas Konstitūcija un attiecīgās tiesību normas paredz, ka ārvalstnieki un bezvalstnieki var iegūt privātīpašuma tiesības uz zemi tikai atbilstoši nosacījumiem, kas izriet no Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai un no citiem starptautiskiem līgumiem, kuru līgumslēdzēja puse ir Rumānija, uz savstarpīguma pamata un atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem vai likumiskas mantošanas kārtībā. Šādas personas nevar iegūt īpašumtiesības uz zemi testamentāras mantošanas kārtībā.

Turklāt ir īpaši likumā paredzēti noteikumi, kas reglamentē konkrētas preču kategorijas. Tie ir piemērojami neatkarīgi no saņēmēja valstspiederības vai no tā, vai mantošana notiek likumiskā vai testamentārā kārtībā. Piemēram, autortiesības tiek nodotas mantošanas kārtībā saskaņā ar civiltiesībām uz 70 gadiem neatkarīgi no tā, kurā datumā konkrētais darbs likumīgi publicēts.

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Jā.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Ir paredzēta īpaša tiesību norma attiecībā uz aizliegumu.

Lapa atjaunināta: 01/08/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.