Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

Saskaņā ar Skotijas tiesību aktiem mantošanu attiecībā uz mantojamu īpašumu, kas atrodas ārpus Skotijas, reglamentē tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā atrodas attiecīgais īpašums.

Attiecībā uz īpašumu, kas atrodas Skotijā, ja ir sastādīts testaments, lai izvairītos no atstumšanas no mantojuma, pārdzīvojušajam laulātajam vai partnerim reģistrētās partnerattiecībās ir likumīgas tiesības uz vienu trešdaļu no mirušā kustamā īpašuma (kustamais īpašums, piemēram, skaidra nauda, mēbeles u. c.), ja mirušajam ir “pēcnācēji” (bērni), vai uz pusi no mirušā kustamā īpašuma, ja pēcnācēju nav. Pēcnācējam pienākas puse no mirušā kustamā īpašuma, ja mirušajam nav pārdzīvojušā laulātā vai partnera reģistrētās partnerattiecībās, vai trešā daļa no mirušā kustamā īpašuma, ja ir pārdzīvojušais laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās.

Ja persona ir mirusi, bet nav sastādīts testaments, tiek piemēroti šādi noteikumi: saskaņā ar 1964. gada Mantošanas likumu (Skotija).

Neatņemamā daļa

Pēc parādu nomaksas pirmo pieprasījumu uz īpašumu veido pārdzīvojušā laulātā vai partnera reģistrētās partnerattiecībās neatņemamā daļa, kas ietver tiesības uz:

  • mājokli (nekustamo īpašumu), kurā viņš/viņa dzīvo, vērtībā līdz pat 473 000 GBP;
  • mēbelēm 29 000 GBP vērtībā;
  • summu 50 000 GBP vai 89 000 GBP apmērā atkarībā no tā, vai mirušajam ir bērni.

Likumīgās tiesības

Pēc tam, kad ir piešķirta neatņemamā daļa, nākamo pieprasījumu uz īpašumu veido likumīgās tiesības. Likumīgās tiesības var īstenot tikai attiecībā uz mirušā kustamo īpašumu.

Pārdzīvojušajam laulātajam vai partnerim reģistrētās partnerattiecībās ir likumīgas tiesības uz vienu trešdaļu no mirušā kustamā īpašuma, ja mirušajam ir “pēcnācēji” (bērni), vai uz pusi no mirušā kustamā īpašuma, ja pēcnācēju nav. Pēcnācējam pienākas puse no mirušā kustamā īpašuma, ja mirušajam nav pārdzīvojušā laulātā vai partnera reģistrētās partnerattiecībās, vai trešā daļa no mirušā kustamā īpašuma, ja ir pārdzīvojušais laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās.

Īpašuma atlikusī daļa

Īpašuma atlikusī daļa tiek sadalīta starp attālākiem radiniekiem saskaņā ar 1964. gada Likuma 2. iedaļu.

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Ja mirušās personas dzīvesvieta bija Skotijā, šīs personas mantojamā īpašuma mantošanas kārtību nosaka saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas mantojamais īpašums. Mirušā kustamās mantas mantošanas kārtību nosaka saskaņā ar Skotijas tiesību aktiem neatkarīgi no tā, kur minētā manta atrodas.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Saskaņā ar Skotijas tiesību aktiem mirušā īpašumu parasti pārvalda izpildītājs, kuram Šerifa tiesa ir devusi apstiprinājumu. Izpildītājam, pārvaldot īpašumu, ir jāuztur īpašas attiecības ar mantojuma saņēmējiem un jāpilda vairāki pienākumi, tostarp jāapkopo mirušā īpašums, jāsaņem tā īpašumtiesības, iegūstot apstiprinājumu, jānomaksā visi parādi un jāsadala atlikusī mantojuma daļa starp mantojuma saņēmējiem.

Attiecības starp izpildītāju un mantojuma saņēmēju pēc būtības ir fiduciāras. Izpildītājs nedrīkst radīt situāciju, kurā viņa intereses ir pretrunā viņa pienākumam pret mantojuma saņēmēju. Ja izpildītājs vai pilnvarotais rada šādu situāciju, tas var radīt uzticības pārkāpumu, par kuru mantojuma saņēmējs var likumīgi vērsties tiesā.

Lapa atjaunināta: 24/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.