Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir īpaši noteikumi, kas saistībā ar saimnieciskiem, ģimenes vai sociāliem apsvērumiem nosaka ierobežojumus attiecībā uz attiecīgajā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma, dažu uzņēmumu un citu īpašu mantas kategoriju mantošanu vai to ietekmē?

a) Lai īpašumu paturētu tajā pašā dzimtā, kad to manto augšupējs radinieks, tiesību aktos ir noteikts, ka īpašums ir jārezervē tās pašas līnijas radiniekiem (Spānijas Civilkodeksa (Código Civil)) 811. pants), un atraitnim(-nei) ir jārezervē jebkurš īpašums, kas tiek mantots no viņa(-as) mirušā laulātā, ja viņš(-a) stājas laulībā atkārtoti vai viņam(-ai) ir cits bērns (Civilkodeksa 968. pants). Augšupējie radinieki pirms jebkuras citas personas manto īpašumu, kas dāvināts viņu bērniem vai lejupējiem mantiniekiem, kuri miruši un nav atstājuši aiz sevis pēcnācējus (Civilkodeksa 812. pants).

b) Īpašumu, kas atrodas Biskajas provincē, var nodot tikai konkrētiem radiniekiem (Likuma 3/1992 17. pants) — šādas tiesības ir piešķirtas visiem Biskajas provinces iedzīvotājiem (Likuma 3/1992 23. pants).

c) Lai novērstu uzņēmumu darbības likvidēšanu saimniecisku apsvērumu dēļ vai ģimenes interesēs, testators var noteikt pārējiem mantiniekiem viņu daļas samaksu, tostarp atliktu maksājumu, pat ja mantojuma vērtība naudā nav pietiekama (Civilkodeksa 1056. panta otrā daļa).

d) Kapitālsabiedrība (sociedad de capital) savos statūtos var ierobežot daļu nododamību, cita starpā arī to turētāja nāves gadījumā. Ja pastāv šāds ierobežojums, kapitālsabiedrībai ir jāizvirza persona, kurai jāatpērk mantiniekam atvēlētās daļas, vai pašai jāatpērk daļas (Spānijas Karaļa Likumdošanas dekrēta 1/2010 par kapitālsabiedrībām (Ley de sociedades de capital) 124. pants).

e) Saimniecisku apsvērumu dēļ ir noteikta minimālā platība lauku īpašumiem, lai izbeigtu to sadalīšanu starp mantiniekiem (Likuma 15/1995 par lauku saimniecību modernizāciju 23. pants un turpmākie panti).

f) Sociālu apsvērumu dēļ valsts un autonomo kopienu tiesību aktos ir noteikti ierobežojumi sociālo mājokļu nodošanai.

g) Tiesību akti par lauku un pilsētas īpašumu nomu ļauj noteiktiem īrnieka tiesību pārņēmējiem iegūt nomas tiesības subrogācijas ceļā (Likuma 49/2003 par lauku īpašumu nomu 24. pants un Likuma 29/1994 par pilsētas īpašumu nomu 16. un 33. pants).

h) Lai iegūtu tiesības uz īpašumu, kas atrodas zonās, kuras ir paziņojušas, ka tās piemēro ierobežojumus ārvalstnieku īpašumtiesībām, ir vajadzīga militāra atļauja, ko izsniedz, pamatojoties uz valsts drošības vai valsts suverenitātes apsvērumiem (1975. gada 12. marta Likuma 8/1975 par zonām un būvēm, kas ir valsts drošības interesēs, 4., 16. un 18. pants un Karaļa 1978. gada 10. februāra Dekrēta 689/1978 46. pants).

2 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādi īpaši noteikumi ir piemērojami iepriekš minētās mantas mantošanai neatkarīgi no mantošanas kārtībai piemērojamajiem tiesību aktiem?

Attiecībā uz īpašumu, kas atrodas Spānijā, piemēro b), e), f), g) un h) punktu neatkarīgi no tiesību aktiem, kas reglamentē mantošanu; ja uzņēmumu reglamentē Spānijas tiesību akti, piemēro d) punktu.

3 Vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem pastāv īpaša procedūra, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem īpašajiem noteikumiem?

Notārs, kas dokumentē nodošanu, un īpašuma reģistra darbinieks, kurš atbild par reģistrāciju, pārbauda, vai nodošana ir likumīga. Protams, var prasīt arī tiesas rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 11/10/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.