Restrizzjonijiet fuq is-suċċessjonijiet – regoli speċjali

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, ir-regoli speċjali jimponu, għal raġunijiet ekonomiċi, familjari jew soċjali, restrizzjonijiet li jikkonċernaw jew jaffettwaw is-suċċessjoni fir-rigward ta’ propjetà immobbli, ċerti intrapriżi jew kategoriji speċjali oħra li jinsabu f’dan l-Istat Membru?

L-Artikolu 4 tal-Att dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni tipprovdi li s-suċċessjoni tiġi ttrasferita lill-werriet meta tinfetaħ is-suċċessjoni. Dan ifisser li, bħala regola, id-drittijiet u l-obbligi kollha jiġu ttrasferiti lill-werriet. L-uniċi eċċezzjonijiet huma dawk id-drittijiet u obbligi li min-natura tagħhom huma marbuta intrinsikament mal-persuna tat-testatur jew li skont il-liġi ma jiġux ittrasferiti minn persuna għall-oħra (l-Artikolu 130(1) tal-Liġi dwar l-Att tas-Suċċessjoni).

Ċerti tipi ta’ drittijiet in rem huma ristretti għal raġunijiet ta’ interess pubbliku f’konformità mal-Att dwar ir-Restrizzjonijiet fuq l-Akkwiżizzjoni ta’ Beni Immobbli; madankollu, dan ma japplikax għall-akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli permezz tas-suċċessjoni (l-Artikolu 2(1)(6) tal-Att).

Jistgħu japplikaw restrizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f’ċerti tipi ta’ sjieda ta’ kumpanija. Pereżempju skont l-Att dwar il-Kamra tal-Avukati, avukati biss jistgħu jkunu azzjonisti f’kumpanija ta’ avukati (l-Artikolu 54(1) tal-Att dwar il-Kamra tal-Avukati). Jekk is-suċċessur ma jkunx avukat, huwa jiġi kkumpensat għall-valur ta’ sehmu.

L-istatut ta’ assoċjazzjoni ta’ kumpanija privata b'responsabbiltà limitata jista’ jinkludi wkoll restrizzjoni li l-ishma ma jiġux ittrasferiti lis-suċċessur; f’każ bħal dan, is-suċċessur irid jiġi kkumpensat ukoll għall-valur ta’ sehmu (l-Artikolu 153 tal-Kodiċi tal-Kummerċ).

2 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, dawn ir-regoli speċjali japplikaw għas-suċċessjoni fir-rigward tal-assi msemmija hawn fuq irrispettivament mil-liġi applikabbli għas-suċċessjoni?

L-applikazzjoni ta’ regoli speċjali mhijiex dipendenti fuq il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni.

3 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, jeżistu regoli speċjali biex jiżguraw konformità mar-regoli speċjali msemmija hawn fuq?

Ma teżisti l-ebda proċedura speċjali.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.