Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

De volgende personen komen krachtens het toepasselijke materiële recht niet in aanmerking als erfgenaam of legataris:

1) iedere persoon die bij het openvallen van de nalatenschap niet was verwekt, en

2) iedere persoon die niet-levensvatbaar werd geboren.

Volgens de wet wordt iedere persoon die levend wordt geboren levensvatbaar geacht tot het tegendeel is bewezen.

Naast de bovengenoemde personen worden de volgende personen beschouwd als erfonwaardig:

1) iedere persoon die de overledene, de partner of een kind van de overledene doelbewust heeft gedood of heeft geprobeerd te doden, en iedere medeplichtige aan deze strafbare feiten, tenzij dit gebeurd is onder niet-strafbare omstandigheden of de betreffende persoon amnestie heeft gekregen;

2) iedere persoon die de overledene ten onrechte heeft beticht van een strafbaar feit dat strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf of een zware strafrechtelijke sanctie, tenzij de onterechte toeschrijving wordt vervolgd naar aanleiding van een door het slachtoffer ingediende klacht en deze geen klacht heeft ingediend;

(3) iedere persoon die de overledene er onder gebruik van geweld of fraude toe heeft aangezet een testament op te stellen, te wijzigen of in te trekken of heeft voorkomen dat de overledene dit deed, of die een testament van de overledene heeft vernietigd, achtergehouden of aangepast of bewust gebruik heeft gemaakt van een niet-authentiek testament.

Erfonwaardigen kunnen alleen erven als de overledene hen expliciet als waardig heeft erkend via een instrument met notariële inhoud of door middel van een testament.

Indien de overledene, op de hoogte van de redenen van onwaardigheid, een testament heeft opgesteld ten gunste van de erfonwaardige, zonder diegene expliciet als waardig te erkennen, kan de erfonwaardige slechts binnen de grenzen van het testament erven.

Krachtens artikel 54 van het toepasselijke familierecht (Semeen kodeks) zijn gewezen echtgenoten eenmaal gescheiden niet langer wettige erfgenamen van elkaar en verliezen zij de voordelen van eerdere beschikkingen in geval van overlijden.

Deze regel is echter niet van toepassing indien de erflater expliciet heeft aangegeven dat de testamentaire beschikkingen na de scheiding van kracht blijven.

De Wet inzake eigendom (Zakon za sobstvenostta) stelt een beperking wat betreft nalatenschap ten gunste van een buitenlandse staat, namelijk dat een buitenlandse staat in Bulgarije geen eigendomsrecht op een onroerend goed mag verwerven door middel van nalatenschap.

De Bulgaarse wetgeving legt nog twee beperkingen op in speciale wetten betreffende de erfrechtelijke verkrijging van onroerend goed vanwege de specifieke aard van het betreffende onroerend goed.

Zo bevat de Wet inzake eigendom en gebruik van landbouwgrond (Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) speciale regels voor de erfrechtelijke verkrijging van het volgende onroerend goed: landbouwgrond.

Krachtens artikel 3b van die wet zijn buitenlanders die door de wet erfrechtelijk het eigendomsrecht op landbouwgrond verwerven maar niet voldoen aan de voorwaarden van het verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije tot de Europese Unie, of tenzij anders bepaald in een internationaal verdrag bekrachtigd in de procedure van artikel 22, lid 2, van de grondwet van de Republiek Bulgarije, verplicht om het eigendom binnen drie jaar vanaf het openvallen van de nalatenschap over te dragen aan personen die recht hebben op het verkrijgen van dergelijke onroerende goederen.

In dezelfde geest stelt artikel 24, lid 1, van de Boswet (Zakon za gorite) een beperking wat betreft onroerend goed dat bestaat uit bosgebied: buitenlanders die door de wet erfrechtelijk het eigendomsrecht op bossen en bosgebieden verwerven maar niet voldoen aan de voorwaarden van het verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije tot de Europese Unie, of tenzij anders bepaald in een internationaal verdrag bekrachtigd in de procedure van artikel 22, lid 2, van de grondwet van de Republiek Bulgarije, zijn verplicht om de eigendom binnen drie jaar vanaf het openvallen van de nalatenschap over te dragen aan personen die recht hebben op het verkrijgen van dergelijke onroerende goederen.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

Volgens de algemene regel prevaleren de regels van de bijzondere wet als de regels van de bijzondere wet conflicteren met de algemene regels; derhalve gelden de hierboven beschreven regels wanneer aan de materiële voorwaarden hiervoor is voldaan.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

De Wet inzake eigendom en gebruik van landbouwgrond bevat een speciale procedure waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen in artikel 3b, lid 1, van deze wet. Hiermee kan de staat de landbouwgronden afkopen tegen prijzen die zijn vastgesteld in een verordening van de ministerraad indien de buitenlander het eigendomsrecht niet binnen de in die regel vastgestelde termijn overdraagt.

Met betrekking tot onroerend goed dat bestaat uit bosgebied, is in de Boswet eveneens opgenomen dat de staat de landbouwgrond kan afkopen tegen prijzen die zijn vastgesteld in een verordening van de ministerraad indien de termijn in artikel 24, lid 1, van die wet niet in acht wordt genomen.

Laatste update: 24/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.