Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Volgens artikel 4 van de successiewet (Pärimisseadus) wordt de nalatenschap overgedragen aan de erfgenamen op het moment van het openvallen ervan. Dit betekent dat in de regel alle rechten en verplichtingen overgaan op de erfgenamen. De enige uitzondering hierop zijn de rechten en verplichtingen die door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met de persoon van de erflater of die krachtens de wet niet van de ene persoon op de andere overgaan (artikel 130, lid 1, van de successiewet).

Om redenen van algemeen belang worden bepaalde soorten zakelijke rechten onderworpen aan beperkingen op grond van de wet inzake beperkingen op de verwerving van onroerende goederen; Dit geldt echter niet voor de verwerving van onroerende goederen door erfopvolging (artikel 2, lid 1, punt 6, van de wet).

Beperkingen kunnen van toepassing zijn op de deelname in bepaalde vormen van bedrijfseigendom. Op grond van bijvoorbeeld de wet op de orde van advocaten mogen alleen advocaten aandeelhouder zijn in een advocatenkantoor (artikel 54, lid 1, van de wet op de orde van advocaten). Indien de rechtsopvolger geen advocaat is, wordt hij of zij vergoed voor de waarde van zijn of haar aandeel.

In de statuten van een besloten vennootschap kan ook de beperking worden opgelegd dat de rechtsopvolger een deel van de aandelen niet overdraagt; in dat geval moet de rechtsopvolger ook worden vergoed voor de waarde van zijn of haar aandeel (artikel 153 van het het wetboek van koophandel).

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

De toepassing van bijzondere regels hangt niet af van het op de erfopvolging toepasselijke recht.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Er bestaan geen bijzondere procedures.

Laatste update: 22/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.