Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Ja, het Luxemburgse recht kent dergelijke beperkingen. Het gaat om het wettelijk erfdeel zoals gedefinieerd in het burgerlijk wetboek. Er zij echter op gewezen dat deze bepalingen geen beperkingen opleggen met betrekking tot bepaalde specifieke goederen of ondernemingen in de zin van de vraag, noch met betrekking tot bijzondere categorieën goederen waarnaar in de vraag wordt verwezen. Het wettelijk erfdeel houdt immers in dat er beperkingen worden opgelegd met betrekking tot een in de wet vastgesteld deel van de nalatenschap, ongeacht de aard van de goederen die daar deel van uitmaken.

Zo wordt in artikel 913 van het burgerlijk wetboek bepaald dat de giften bij testament de helft van de goederen van de beschikker niet mogen overschrijden indien de beschikker bij zijn overlijden een kind achterlaat en een derde indien hij twee kinderen achterlaat en een vierde indien hij drie of meer kinderen achterlaat. Volgens artikel 916 van het burgerlijk wetboek mogen giften, bij akten onder de levenden of bij testament, bij gebreke van bloedverwanten in de nederdalende lijn de gehele nalatenschap omvatten.

Volledigheidshalve moet, ook al vallen deze beperkingen niet onder het erfrecht, worden gewezen op de gewijzigde wet van 18 juli 1983 inzake het behoud en de bescherming van nationale monumenten en landschappen (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Gebouwen die conform deze wet zijn beschermd, zijn onderworpen aan een aantal beperkingen, ongeacht of zij deel uitmaken van een toekomstige of reeds opengevallen nalatenschap. Zo wordt in artikel 10, eerste alinea, eerste zin, van de bovengenoemde wet bepaald dat een beschermd gebouw niet mag worden vernietigd of verplaatst, noch een andere bestemming mag krijgen, noch mag worden gerestaureerd, hersteld of gewijzigd, tenzij de bevoegde minister daarvoor toestemming heeft gegeven. Bovendien wordt in artikel 15, eerste alinea, van die wet voorgeschreven dat er, zonder specifieke toestemming van de minister, geen nieuwbouw tegen een beschermd gebouw mag worden gebouwd.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

In de rechtsleer zijn de meningen verdeeld over de vraag of het wettelijk erfdeel deel onder de internationale openbare orde valt en dus moet worden geëerbiedigd ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Ja, wat betreft het wettelijk erfdeel. Beschikkingen, hetzij onder de levenden, hetzij ter zake des doods, die het beschikbaar gedeelte overschrijden, kunnen na het openvallen van de erfenis tot dat gedeelte worden ingekort. In de artikelen 920 e.v. van het burgerlijk wetboek is de procedure vastgesteld voor de inkorting van schenkingen en legaten, die in dit soort situaties van toepassing is.

Laatste update: 03/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.