Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Krachtens het recht van Schotland is de erfopvolging betreffende onroerende goederen die buiten Schotland zijn gelegen, onderworpen aan het recht van het desbetreffende rechtsgebied.

Wat betreft goederen die wel in Schotland zijn gelegen, heeft de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, wanneer er een testament is opgemaakt, ter bescherming tegen onterving recht op een derde van de roerende nalatenschap van een overledene (roerende goederen zoals contanten, meubilair enz.) als er nakomelingen (kinderen) zijn, of op de helft van de roerende nalatenschap als er geen nakomelingen zijn. De nakomelingen verdelen onderling de helft van de roerende nalatenschap als er geen overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende is, en een derde als die er wel is.

Als de overledene geen testament heeft opgemaakt, gelden de volgende regels, overeenkomstig de Succession (Scotland) Act 1964.

Verworven rechten

Nadat de schulden zijn afbetaald, komt de eerste aanspraak op de nalatenschap voort uit de verworven rechten van de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Die verworven rechten omvatten het recht op

  • het huis (onroerend goed) waarin hij of zij woont, tot een bedrag van 473 000 GBP;
  • meubilair, tot een bedrag van 29 000 GBP;
  • een bedrag van hetzij 50 000 GBP of 89 000 GBP, afhankelijk van de vraag of de overledene kinderen heeft.

Wettelijke rechten

Nadat in de verworven rechten is voorzien, worden de wettelijke rechten op de nalatenschap uitgeoefend. Ter vervulling van de wettelijke rechten kunnen alleen de roerende goederen van de overledene worden aangesproken.

De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende heeft recht op een derde van de roerende nalatenschap van een overledene als er nakomelingen (kinderen) zijn, of op de helft van de roerende nalatenschap als er geen nakomelingen zijn. De nakomelingen verdelen onderling de helft van de roerende nalatenschap als er geen overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende is, en een derde als die er wel is.

Rest van de nalatenschap

Wat daarna nog van de nalatenschap resteert, wordt verdeeld onder verdere verwanten overeenkomstig artikel 2 van de wet van 1964.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

Als de overledene op het moment van overlijden zijn of haar woonplaats had in Schotland, wordt de erfopvolging betreffende zijn of haar onroerende goederen bepaald door het recht van het land waar die zijn gelegen. De erfopvolging betreffende de roerende goederen van de overledene wordt bepaald door het recht van Schotland, ongeacht waar die zich bevinden.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Naar Schots recht wordt de nalatenschap van een overleden persoon doorgaans beheerd door een executeur-testamentair, nadat de sheriff court daarvoor via een zg. confirmation toestemming voor heeft gegeven. De executeur-testamentair heeft binnen het kader van zijn beheer van de nalatenschap een speciale relatie tot de begunstigden, en heeft verschillende taken te vervullen, zoals het verzamelen van de nalatenschap, het (via de confirmation) verwerven van zeggenschap over de nalatenschap, het betalen van eventuele schulden en het verdelen van het resterende deel van de nalatenschap onder de begunstigden.

De relatie tussen een executeur-testamentair en een begunstigde is fiduciair van aard. Een executeur-testamentair moet te allen tijde situaties vermijden waarin er een conflict ontstaat tussen zijn eigen belangen en zijn verplichtingen jegens een begunstigde. Als een executeur-testamentair of curator een dergelijk belangenconflict laat ontstaan, kan dat leiden tot een vertrouwensbreuk ten aanzien waarvan een begunstigde een regresactie kan instellen bij de rechtbank.

Laatste update: 24/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.