Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

De denationaliseringwet (Zakon o denacionalizaciji) voorziet in bijzondere regels voor de vererving van geprivatiseerde goederen.

Deze regels worden toegepast in het geval van een erfopvolgingsprocedure waarbij de geprivatiseerde goederen niet ter sprake zijn gekomen en er nog geen beslissingen zijn genomen. In die situatie kan de rechter op verzoek van een “rechtsopvolger” een speciale nieuwe erfopvolgingsprocedure inleiden voor de geprivatiseerde goederen. Het besluit inzake privatisering wordt genomen in naam van degene die ten tijde van de nationalisering eigenaar van de goederen was.

Er gelden bijzondere regels voor de vererving van de vermogensbestanddelen van een vennootschap. De regels betreffen de overdracht van goederen die de overleden eigenaar van een eenmanszaak heeft gebruikt voor het verrichten van winstgevende werkzaamheden of de overdracht van de deelneming/aandelen in de deelname in (lidmaatschap van) een vennootschap of kapitaalvennootschap aan een rechtsopvolger of rechtsopvolgers. De wet inzake erfenissen (Zakon o dedovanju) bevat geen specifieke bepaling voor deze situatie. Op grond van de wet inzake erfenissen ontstaat er op het moment van overlijden van de erflater een gemeenschap van mede-erfgenamen totdat de nalatenschap wordt verdeeld; dit houdt in dat ook de vennootschap door de erfgenamen gezamenlijk wordt beheerd. Wanneer de geërfde nalatenschap de vennootschap betreft, kan een van de hieronder beschreven situaties optreden. Als een van de erfgenamen bij testament is aangewezen als opvolger van de onderneming, maar deze de vennootschap niet wenst voort te zetten, moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een alternatieve oplossing. Als de erflater een testament heeft opgesteld waarin geen opvolger wordt aangewezen of geen testament heeft nagelaten, moeten de erfgenamen akkoord gaan met de voortzetting van de vennootschap. Zij kunnen besluiten dat geen van hen de onderneming voortzet als eenmanszaak – in dat geval staakt de onderneming haar handelsactiviteiten of wordt verkocht. Zij kunnen ook besluiten dat een van de erfgenamen de onderneming als eenmanszaak voortzet of dat de onderneming door een aantal of alle erfgenamen wordt voortgezet. In het laatste geval zetten zij het bedrijf om in een van de vennootschapsvormen.

Een maatschap houdt bij het overlijden van een van de maten op te bestaan, tenzij in de maatschapsovereenkomst anders is bepaald. De deelneming van de overledene in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan worden vererfd. Als er meerdere erfgenamen zijn, worden de erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de deelneming. Zij moeten de nalatenschap gezamenlijk beheren totdat hun respectieve erfdelen zijn bepaald. Bij de verdeling van de nalatenschap zijn twee situaties mogelijk: de deelneming blijft eigendom van de gemeenschap van mede-erfgenamen, in gelijke of ongelijke delen (in onderling overleg bepaald), of de deelneming wordt bij overeenkomst verdeeld, tenzij in de oprichtingsakte anders is bepaald. Wordt de deelneming verdeeld, dan wordt de oude deelneming omgezet in nieuwe deelnemingen.

Aandelen in een vennootschap op aandelen kunnen worden vererfd. Als er meerdere erfgenamen zijn, worden de mede-erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de deelneming. Alle mede-erfgenamen tezamen beheren en beschikken over (de aandelen in) de deelneming.

Voor nalatenschappen bestaande uit landbouwbedrijven gelden bijzondere regels, zoals vastgelegd in de wet op de vererving van landbouwbedrijven (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Het overkoepelende beginsel van deze regels is opdeling van landbouwbedrijven in geval van erfopvolging te voorkomen. Verdere bepalingen van de wet volgen uit dat beginsel. In de regel wordt de eigendom van het landbouwbedrijf aan slechts één erfgenaam toegewezen, maar deze dient wel aan aanvullende voorwaarden te voldoen. Als de erflater volledig eigenaar van een beschermd landbouwbedrijf was, gaat dit naar de erfgenaam die de intentie heeft zelf op het bedrijf te werken en die door alle erfgenamen gezamenlijk is gekozen. Als de erfgenamen niet tot overeenstemming kunnen komen, heeft de erfgenaam die aantoonbaar de intentie heeft om zelf op het landbouwbedrijf te werken, bv. door een afgeronde landbouwopleiding of door zich op dit gebied te scholen, voorrang op de overige erfgenamen. Onder dezelfde voorwaarden heeft de echtgeno(o)t(e) van de overledene voorrang op de nakomelingen van de erflater. Als het beschermde landbouwbedrijf de gezamenlijke eigendom van de erflater en de overlevende echtgeno(o)t(e) of het bepaalde goed van een van hen was, of als de echtgenoten mede-eigenaren van een materieel landbouwbedrijf waren, erft de overlevende echtgeno(o)t(e) van de erflater het bedrijf. Als het beschermde landbouwbedrijf eigendom was van een van de ouders en zijn/haar nakomeling of van de adoptieouder en zijn/haar geadopteerde kind, is de nakomeling of het geadopteerde kind de erfgenaam. De wettelijke deelnemingen van personen die het landbouwbedrijf niet erven, worden beschouwd als voorbehouden erfdelen. Bovendien moet de erfgenaam van een beschermd landbouwbedrijf in staat zijn het bedrijf over te nemen onder voorwaarden die voor hem/haar geen overmatige belasting vormen.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

De vererving van een beschermd landbouwbedrijf is een geval waarin het nationale recht van het land waarin zich bepaalde bijzondere categorieën goederen bevinden, voorziet in bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot of van invloed zijn op de erfopvolging wat betreft dergelijke bestanddelen. In gevallen waarin een beschermd landbouwbedrijf in Slovenië deel uitmaakt van de nalatenschap, is derhalve het nationale Sloveense recht van toepassing, ongeacht welk recht van toepassing is op de erfopvolging (de wet op de vererving van landbouwbedrijven).

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

De wet op de vererving van landbouwbedrijven bevat bepalingen die niet voorkomen in of afwijken van de wet inzake erfenissen. Bij gebrek aan meer specifieke bepalingen in de wet op de vererving van landbouwbedrijven die betrekking hebben op de vererving van beschermde landbouwbedrijven zijn de algemene regels voor erfopvolging, d.w.z. de bepalingen van de wet inzake erfenissen, van toepassing.

Laatste update: 08/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.