Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

a) Om ervoor te zorgen dat goederen in dezelfde tak van de familie blijven wanneer deze door een ascendent (bloedverwant in opgaande lijn) worden geërfd, wordt in de wet het volgende bepaald: deze goederen moeten worden gereserveerd voor verwanten in dezelfde lijn (artikel 811 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek [Código Civil]) en weduwen en weduwnaars moeten goederen die ze van hun overleden echtgenoot hebben geërfd, reserveren als ze hertrouwen of een kind krijgen (artikel 968 van het Burgerlijk Wetboek). Ascendenten erven voor enige andere partij goederen die geschonken zijn aan hun kinderen of afstammelingen die kinderloos zijn overleden (artikel 812 van het Burgerlijk Wetboek).

b) Onroerend goed in de provincie Vizcaya kan slechts aan bepaalde familieleden worden overgedragen (artikel 17 van Wet 3/1992), een recht dat geldt voor alle buren van Vizcaya (artikel 23 van Wet 3/1992).

c) Om te voorkomen dat bedrijven worden gesplitst, om economische redenen of in het belang van de familie, kan de erflater de andere erfgenamen hun deel in contanten betalen, met de mogelijkheid van uitstel van betaling, zelfs als er niet genoeg contant geld in de erfenis zit (artikel 1056, tweede alinea, van het Burgerlijk Wetboek).

d) Een kapitaalvennootschap (sociedad de capital) kan in haar statuten beperkingen stellen aan de overdraagbaarheid van aandelen, ook bij overlijden van de aandeelhouder. Als zo'n beperking bestaat, moet de vennootschap iemand naar voren schuiven die de aan de erfgenaam toegekende aandelen koopt, of deze zelf kopen (artikel 124 van het Spaanse Koninklijk Wetsbesluit 1/2010 inzake kapitaalvennootschappen [Ley de sociedades de capital]).

e) Om economische redenen is een minimumoppervlak voor agrarisch onroerend goed vastgesteld om te voorkomen dat deze tussen de erfgenamen worden verdeeld (artikelen 23 en volgende van Wet 15/1995 inzake de modernisering van landbouwbedrijven).

f) Om sociale redenen zijn er in de wetgeving van de staat en van de autonome gemeenschappen beperkingen gesteld aan de overdracht van sociale woningen.

g) Op grond van de wetgeving over verpachting en huur in stedelijk gebied kunnen bepaalde erfopvolgers van de pachter of huurder de pacht- of huurrechten via subrogatie verkrijgen (artikel 24 van Wet 49/2003 inzake verpachting, artikelen 16 en 33 van Wet 29/1994 inzake huur in stedelijk gebied).

h) Voor het verkrijgen van rechten op onroerend goed in gebieden waar buitenlands nationaal eigendom wordt beperkt, is toestemming van militaire autoriteiten nodig met het oog op de nationale veiligheid of de soevereiniteit van de staat (artikelen 4, 16 en 18 van Wet 8/1975 van 12 maart 1975 inzake gebieden en installaties die voor de nationale veiligheid van belang zijn, en artikel 46 van Koninklijk Besluit 689/1978 van 10 februari 1978).

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

De paragrafen b), e), f), g) en h) onder vraag 1 zijn van toepassing op onroerend goed in Spanje ongeacht welk recht voor de erfopvolging geldt; paragraaf d) is van toepassing als de betrokken vennootschap onder Spaans recht valt.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

De notaris die een overdracht vastlegt en de registerbewaarder van het kadaster controleren of die overdracht rechtmatig is. Uiteraard kan ook om een rechterlijke beslissing worden verzocht.

Laatste update: 11/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.