Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Grundverkehrsgesetze) poszczególnych krajów związkowych mogą przewidywać ograniczenia w stosowaniu umowy zawartej między rządem federalnym a krajami związkowymi na mocy art. 15a federalnej ustawy konstytucyjnej (Bundesverfassungsgesetz) o przepisach prawa cywilnego w zakresie obrotu działkami budowlanymi [Dziennik Urzędowy (BGBl.) nr 260/1993, w brzmieniu zmienionym przez Dziennik Urzędowy I (BGBl. I) nr 1/2017, dokument dostępny pod adresem: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259].

Zgodnie z przepisami § 14 ustawy o nieruchomościach mieszkalnych z 2002 r. (Wohnungseigentumsgesetz) w razie śmierci jednego ze współwłaścicieli w przypadku współwłasności dwóch osób fizycznych (Eigentümerpartnerschaft) zastosowanie ma specjalna zasada: własność udziału zmarłego w udziale minimalnym (Mindestanteil) i wspólnej nieruchomości mieszkalnej przechodzi z mocy prawa bezpośrednio na pozostającego przy życiu współwłaściciela. Pozostający przy życiu współwłaściciel może jednak zrzec się prawa do przeniesienia własności (BGBl. I nr 70/2002, w brzmieniu zmienionym przez BGBl. I nr 87/2015, dokument dostępny pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Wskazany powyżej przepis § 14 ustawy o nieruchomościach mieszkalnych z 2002 r., który dotyczy współwłasności z zastrzeżeniem przejścia prawa na pozostającego przy życiu współwłaściciela, stanowi jedno z wyłączeń określonych w art. 1 ust. 2 lit. g) rozporządzenia UE dotyczącego dziedziczenia.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów, o których mowa w § 14 ustawy z 2002 r. o nieruchomościach mieszkalnych, w ust. 7 tego paragrafu przewidziano, że jeżeli postępowanie spadkowe prowadzone jest za granicą, obowiązki i uprawnienia należące zasadniczo do (austriackiego) sądu spadku (Verlassenschaftsgericht) zostaną przeniesione na właściwy austriacki sąd wieczystoksięgowy (Grundbuchsgericht).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.