Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

Prawo cypryjskie nie zawiera takich przepisów szczególnych. Istnieją natomiast przepisy zapewniające ochronę spadkobiercom ustawowym, na mocy których spadkodawca nie może rozrządzić w testamencie rezerwą spadkową.

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

W przypadku nieruchomości zastosowanie mają przepisy o testamentach i dziedziczeniu, rozdz. 195 Zbioru praw Cypru, z późniejszymi zmianami.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

Nie przewidziano szczególnych procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów szczególnych. We wszystkich przypadkach stosowane są takie same procedury.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.