Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

Zgodnie z § 4 ustawy o prawie spadkowym spadkobierca nabywa spadek w chwili otwarcia spadku. Oznacza to, że co do zasady, wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobiercę. Jedynymi wyjątkami są te prawa i obowiązki, które ze swej natury są nierozerwalne z osobą spadkodawcy lub które zgodnie z prawem nie podlegają przeniesieniu (§ 130 ust. 1 ustawy o prawie spadkowym).

Z przyczyn związanych z interesem społecznym niektóre prawa rzeczowe podlegają ograniczeniom na podstawie ustawy o ograniczeniach dotyczących nabywania nieruchomości. Nie ma to jednak zastosowania do nabywania nieruchomości w drodze dziedziczenia (§ 2 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Ograniczenia mogą mieć zastosowanie do uczestnictwa w pewnych rodzajach własności spółek. Na przykład na podstawie ustawy o Izbie Adwokackiej wspólnikami w spółce prawniczej mogą być wyłącznie prawnicy będący członkami tej izby (§ 54 ust. 1 ustawy o Izbie Adwokackiej). Jeżeli spadkobierca nie jest adwokatem, otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej wartości udziałów.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może również zawierać zastrzeżenie, że udziały nie są przenoszone na spadkobiercę; w takim przypadku spadkobierca również musi otrzymać rekompensatę równą wartości jego udziału (§ 153 kodeksu handlowego).

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Stosowanie przepisów szczególnych nie jest zależne od tego, które prawo ma zastosowanie do dziedziczenia.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

Nie istnieją żadne szczególne procedury.

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.