Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

Tak.

Prawo rumuńskie zawiera przepisy szczególne dotyczące nabywania prawa własności gruntów położonych na terytorium Rumunii.

Przykładowo zgodnie z konstytucją rumuńską i właściwym ustawodawstwem w tej dziedzinie cudzoziemcy i bezpaństwowcy mogą nabyć prawo własności prywatnej gruntów jedynie na warunkach wynikających z przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej oraz z innych umów międzynarodowych, których Rumunia jest stroną, na zasadzie wzajemności i na warunkach określonych w przepisach, albo w drodze dziedziczenia ustawowego. Osoby takie nie mogą nabywać prawa własności gruntów w drodze dziedziczenia testamentowego.

Ponadto istnieją również szczególne przepisy regulacyjne, którym podlegają niektóre kategorie rzeczy. Mają one zastosowanie bez względu na obywatelstwo spadkobiercy, zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Przykładowo, zgodnie z prawem cywilnym, prawa autorskie podlegają przeniesieniu w wyniku dziedziczenia przez okres 70 lat, bez względu na to, kiedy zgodnie z prawem opublikowano utwór.

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Tak.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

Zakaz jest wyraźnie przewidziany w prawie.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.