Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

a) Aby rzeczy pozostały w tej samej linii rodzinnej, wstępny, który je odziedziczył, z mocy prawa zobowiązany jest je zachować dla krewnych należących do linii, z której te rzeczy pochodzą [art. 811 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil)], zaś małżonek spadkodawcy zobowiązany jest przeznaczyć na rezerwę wszystkie rzeczy, które po nim odziedziczył, jeżeli ponownie wstąpił w związek małżeński lub narodziło mu się kolejne dziecko (art. 968 kodeksu cywilnego). Wstępni dziedziczą z wyłączeniem innych osób te rzeczy, które podarowali swoim dzieciom lub zstępnym, jeżeli ci zmarli bezpotomnie (art. 812 kodeksu cywilnego).

b) Nieruchomości położone na terytorium prowincji Vizcaya mogą przypadać tylko niektórym krewnym spadkodawcy (art. 17 ustawy 3/1992); jest to prawo przysługujące wszystkim mieszkańcom prowincji Vizcaya (art. 23 ustawy 3/1992).

c) Aby uchronić przedsiębiorstwo rodzinne przed podziałem ze względów ekonomicznych lub w interesie rodziny, spadkodawca może postanowić, że spadkobiercy, którym to przedsiębiorstwo nie przypadnie, zostaną w odpowiedniej części spłaceni, nawet jeżeli w spadku nie ma na to wystarczających środków, przy czym spłata może nastąpić w późniejszym czasie (art. 1056 zdanie drugie kodeksu cywilnego).

d) W umowie / statucie spółki kapitałowej (sociedad de capital) można ustanowić ograniczenie możliwości przenoszenia udziałów/akcji spółki, w tym również ich dziedziczenia po zmarłym wspólniku. Jeżeli takie ograniczenie wprowadzono, spółka powinna wyznaczyć osobę, która te udziały od spadkobiercy albo bezpośrednio od spółki nabędzie [art. 124 hiszpańskiego królewskiego dekretu ustawodawczego 1/2010 o spółkach kapitałowych (Ley de sociedades de capital)].

e) Ze względów ekonomicznych ustanowiono zakaz podziału nieruchomości rolnych pomiędzy spadkobierców poniżej minimalnej normy obszarowej (art. 23 i nast. ustawy 15/1995 o modernizacji gospodarstw rolnych).

f) Ze względów społecznych w ustawodawstwie krajowym i ustawodawstwie wspólnot autonomicznych ustanowiono ograniczenia w zakresie obrotu lokalami socjalnymi.

g) Przepisy prawa regulujące najem i dzierżawę nieruchomości rolnych i miejskich zezwalają określonym spadkobiercom najemcy/dzierżawcy na nabycie jego praw w drodze subrogacji (art. 24 ustawy 49/2003 o dzierżawie rolniczej, art. 16 i art. 33 ustawy 29/1994 o dzierżawie na obszarach miejskich.)

h) Nabywanie nieruchomości położonych w strefach, które ogłosiły ustanowienie ograniczeń w nabywaniu takich nieruchomości przez obcokrajowców, wymaga uzyskania, ze względów bezpieczeństwa narodowego lub suwerenności państwa, zezwolenia władz wojskowych (art. 4, art. 16 i art. 18 ustawy 8/1975 z dnia 12 marca 1975 r. o strefach i instalacjach istotnych dla bezpieczeństwa narodowego oraz art. 46 dekretu królewskiego 689/1978 z dnia 10 lutego 1978 r.).

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Ograniczenia określone w punktach b), e), f), g) i h) stosuje się do nieruchomości położonych na terytorium Hiszpanii niezależnie od tego, które prawo jest właściwe dla dziedziczenia. Ograniczenie określone w punkcie d) stosuje się, jeżeli dana spółka kapitałowa podlega prawu hiszpańskiemu.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

Nad zgodnością z prawem przeniesienia własności nieruchomości czuwa zarówno notariusz dokumentujący tę czynność, jak i urzędnik, który tę czynność rejestruje. Oczywiście można również wystąpić do sądu o potwierdzenie zgodności czynności z prawem.

Ostatnia aktualizacja: 11/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.