NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Restricții privind succesiunile - norme speciale

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Da, există norme care impun restricții sau afectează succesiunea în privința anumitor bunuri.

ÎN CODUL CIVIL

Articolul 1476 alineatul (1) litera (a) și articolul 1485 din Codul civil (Código Civil) prevăd că uzufructul și dreptul real de uz și de abitație sunt drepturi reale care încetează prin decesul deținătorului lor, în temeiul legii.

Articolele 2103-A și 2103-B din Codul civil dispun asupra moștenirii legale: soțul supraviețuitor are prioritate, la momentul partajului, în ceea ce privește dreptul de abitație în locuința familiei și dreptul de utilizare a conținutului acesteia, sub rezerva anumitor condiții prevăzute în cod.

Versiunea actualizată a Codului civil poate fi consultată în limba portugheză la adresa:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

ÎN CODUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Articolul 184 din Codul societăților comerciale (Código das Sociedades Comerciais) prevede că, în cazul decesului unui partener din cadrul unei societăți în nume colectiv, dacă actul constitutiv nu prevede altfel, partenerii rămași sau societatea trebuie să deconteze valoarea respectivă cu succesorul căruia îi revin drepturile persoanei decedate, cu excepția cazului în care aceștia decid dizolvarea societății și comunică acest lucru succesorului în termen de 90 de zile de la data la care au luat cunoștință de decesul partenerului. Cu toate acestea, partenerii supraviețuitori pot continua activitatea societății cu succesorul persoanei decedate, cu condiția ca succesorul să își exprime consimțământul expres.

Articolul 225 din Codul societăților comerciale prevede că un contract de societate privată cu răspundere limitată poate stabili că, în cazul decesului unui asociat, cota acestuia nu poate fi transferată succesorilor persoanei decedate și, de asemenea, poate condiționa transferul cotei de îndeplinirea anumitor cerințe.

În situația în care, ca urmare a unui astfel de contract, cota nu este transferată succesorilor asociatului decedat, societatea trebuie să o amortizeze, să o dobândească sau să asigure dobândirea acesteia de către un asociat sau de către un terț; în cazul în care niciuna dintre aceste măsuri nu este luată în termen de 90 de zile de la momentul în care oricare dintre administratori ia cunoștință de decesul asociatului, cota respectivă va fi considerată transferată.

În conformitate cu articolele 469 și 475 din Codul societăților comerciale, același sistem se aplică și în cazul decesului unui partener din cadrul unei societăți în comandită simplă.

În conformitate cu articolul 252 alineatul (4) din Codul societăților comerciale, gestionarea unei societăți private cu răspundere limitată nu poate face obiectul succesiunii în urma decesului, nici măcar atunci când este corelată cu deținerea unei cote.

Versiunea actualizată a Codului societăților comerciale poate fi consultată în limba portugheză la adresa:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

CADRUL JURIDIC PENTRU ARME ȘI MUNIȚII

Articolul 37 din cadrul juridic privind armele și munițiile (Regime Jurídico das Armas e Munições), aprobat prin Legea nr. 5/2006 din 23 februarie 2006, prevede că dobândirea prin succesiune pentru cauză de moarte a oricăror arme declarate este permisă numai cu o autorizare din partea directorului național al PSP [Polícia de Segurança Publica (forțele de poliție)], care poate fi obținută potrivit prevederilor legale menționate mai sus.

Cadrul juridic privind armele și munițiile, aprobat prin Legea nr. 5/2006 din 23 februarie 2006, poate fi consultat în limba portugheză la adresa:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo==

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Răspunsul este da în cazul încetării uzufructului și al dreptului real de uz și de abitație în urma decesului, precum și în cazul normelor prevăzute în Codul societăților comerciale și în cadrul juridic privind armele și munițiile, menționate mai sus.

Această concluzie rezultă și din prevederile articolului 1 alineatul (2) literele (h), (k) și (l) din Regulamentul nr. 650/2012.

Răspunsul este nu în cazul moștenirii legale prevăzute la articolele 2103-A și 2103-B din Codul civil.

Cu toate acestea, răspunsul de mai sus nu aduce atingere interpretărilor diferite pronunțate de către instanțe.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

În cazul deschiderii unei succesiuni, Codul civil conține norme care conferă puteri de administrare a moștenirii și care pot asigura respectarea normelor speciale indicate mai sus.

Procedurile și liniile directoare prevăzute în Codul civil sunt următoarele:

  • dacă succesiunea este încă vacantă – cu alte cuvinte, este deschisă însă nu a fost acceptată încă sau a fost declarată nerevendicată pentru stat – succesorii în titlu (articolul 2047) sau executorul succesiunii vacante (articolul 2048) pot lua măsuri pentru a administra bunurile în cazul în care întârzierea acestor măsuri ar putea avea efecte negative;
  • după acceptarea succesiunii, administrarea succesiunii intră în responsabilitatea administratorului masei succesorale (articolele 2079 și 2087);
  • administratorul masei succesorale poate solicita moștenitorilor sau terților să predea bunurile care urmează să fie administrate și poate utiliza împotriva acestora acțiuni de repunere în posesie sau de evicțiune pentru a menține sau a asigura recuperarea posesiei asupra bunurilor care fac obiectul gestionării de către acesta (articolul 2088);
  • administratorul masei succesorale poate încasa creanțele de recuperat incluse în masa succesorală atunci când recuperarea acestora ar putea fi pusă în pericol prin întârziere sau atunci când plata este efectuată în mod voluntar (articolul 2089);
  • în plus, moștenitorul poate formula o cerere de succesiune pentru a solicita recunoașterea judiciară a calității sale de succesor și recuperarea tuturor bunurilor din masa succesorală sau a unei părți a acestora, împotriva persoanelor care le dețin în calitate de moștenitori sau cu un alt titlu, sau chiar fără niciun titlu (articolul 2075).

N.B.

Informațiile incluse în această fișă informativă nu sunt exhaustive și nu au caracter obligatoriu pentru punctul de contact, pentru instanțe sau alte entități și autorități. Deși sunt actualizate periodic, este posibil ca fișele informative să nu conțină toate revizuirile legislației și, prin urmare, nu se substituie necesității de a consulta legislația aplicabilă în orice moment.

Ultima actualizare: 19/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.