În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Restricții privind succesiunile - norme speciale

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

În conformitatea cu dreptul scoțian, succesiunea având drept obiect o proprietate transmisibilă prin succesiune situată în afara Scoției este reglementată de legislația jurisdicția în care este situată această proprietate.

În cazul proprietăților situate în Scoția, dacă există un testament, soțul sau partenerul supraviețuitor are dreptul legal, ca protecție împotriva dezmoștenirii, la o treime din bunurile mobile (numerar, mobilă etc.) ale defunctului, dacă există descendenți, sau la jumătate din bunurile mobile, dacă nu există descendenți. Descendenții primesc, împreună, jumătate din bunurile mobile dacă nu există un soț sau un partener supraviețuitor sau o treime dacă există un soț sau un partener supraviețuitor.

Dacă o persoană decedează fără a lăsa un testament, se aplică următoarele reguli, în conformitate cu Legea privind succesiunile din Scoția, 1964.

Drepturi anterioare

După ce au fost plătite datoriile, au prioritate în privința moștenirii drepturile anterioare ale soțului sau partenerului supraviețuitor, care includ dreptul la:

  • locuința (bunul imobil) în care locuiește, până la o valoare de 473 000 GBP;
  • mobilier, până la o valoare de 29 000 GBP;
  • suma de 50 000 GBP, dacă persoana decedată are descendenți, sau 89 000 GPB, dacă nu are descendenți.

Drepturi legale

După ce au fost satisfăcute drepturile anterioare, următorul rang de prioritate îl au drepturile legale. Drepturile legale pot fi revendicate numai din bunurile mobile ale defunctului.

Soțul sau partenerul supraviețuitor are dreptul legal la o treime din bunurile mobile ale defunctului, dacă există descendenți, sau la jumătate din bunurile mobile, dacă nu există descendenți. Descendenții primesc, împreună, jumătate din bunurile mobile dacă nu există un soț sau un partener supraviețuitor sau o treime dacă există un soț sau un partener supraviețuitor.

Restul masei succesorale

Restul masei succesorale se distribuie rudelor mai îndepărtate, în conformitate cu secțiunea 2 din Legea din 1964.

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Dacă o persoană avea domiciliul în Scoția în momentul decesului, succesiunea privind proprietățile transmisibile prin succesiune ale respectivei persoane este stabilită în conformitate cu dreptul țării în care sunt situate respectivele proprietăți. Succesiunea privind bunurile mobile ale defunctului este stabilită în conformitate cu dreptul scoțian, indiferent de locul în care sunt situate bunurile respective.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

În conformitate cu legislația scoțiană, patrimoniul defunctului este de obicei administrat de către un executor, în urma unei confirmări din partea Sheriff Court. Executorul are o relație specială cu beneficiarii atunci când administrează un patrimoniul succesoral și are de îndeplinit o serie de îndatoriri, inclusiv de a aduna patrimoniul defunctului, de a obține drepturile asupra acestuia prin obținerea confirmării, de a plăti toate datoriile și de a distribui restul patrimoniului către beneficiari.

Relația dintre un executor și un beneficiar este de natură fiduciară. Niciun executor nu se poate plasa într-o poziție în care propriile interese intră în conflict cu îndatoririle sale față de beneficiar. Dacă un executor sau un administrator fiduciar se plasează într-o astfel de poziție, aceasta poate reprezenta un abuz de încredere, pentru care beneficiarul se poate adresa unei instanțe.

Ultima actualizare: 24/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.