Restricții privind succesiunile - norme speciale

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

a) Pentru a menține în cadrul aceleiași ramure familiale bunurile dobândite prin moștenire de o rudă pe linie ascendentă, legea impune obligația ca aceste bunuri să constituie o rezervă în beneficiul rudelor din aceeași linie (articolul 811 din Codul civil), iar soțul supraviețuitor are obligația de a rezerva bunurile moștenite de la soțul/soția sa dacă se recăsătorește sau dacă are un nou copil (articolul 968 din Codul civil). Rudele pe linie ascendentă moștenesc bunurile donate copiilor sau descendenților care au decedat fără a lăsa moștenitori și exclud de la moștenire alte persoane în ceea ce privește aceste bunuri (articolul 812 din Codul civil).

b) bunurile imobile situate într-o zonă determinată din provincia Vizcaya pot fi transferate numai anumitor rude (articolul 17 din Legea nr. 3/1992), drept de care beneficiază toți rezidenții din Vizcaya (articolul 23 din legea menționată).

Pentru a favoriza indivizibilitatea societăților, din motive economice sau în interesul familiei, testatorul poate dispune ca partea sa să le fie plătită celorlalți moștenitori, chiar la o dată ulterioară, și chiar dacă masa succesorală nu cuprinde numerar suficient [articolul 1056 alineatul (2) din Codul civil].

d) Legea permite ca, prin statutul unei societăți de capital, să se restricționeze caracterul transmisibil al acțiunilor, chiar și pentru cauză de moarte. Dacă este stipulată această restricție, societatea trebuie să desemneze o altă persoană care să achiziționeze acțiunile atribuite moștenitorului sau să se ofere chiar ea să le achiziționeze (articolul 124 din Legea privind societățile comerciale, Decretul-lege regal 1/2010).

e) Din motive economice, în mediul rural se impune o suprafață minimă care nu poate fi împărțită între moștenitori (articolul 23 și următoarele din Legea nr. 15/1995 privind modernizarea exploatațiilor agricole).

f) Din motive sociale, legislația națională și a comunităților autonome privind locuințele sociale prevede limitări privind transmiterea acestora.

g) Legislația privind contractele de închiriere în mediul rural și urban permite anumitor succesori ai chiriașului să se subroge în drepturile acestuia (articolul 24 din Legea nr. 49/2003 privind contractele de închiriere în mediul rural, articolele 16 și 33 din Legea nr. 29/1994 privind contractele de închiriere în mediul urban).

h) Dobândirea drepturilor asupra bunurilor imobile situate în anumite zone desemnate, în care accesul la proprietate al străinilor este restricționat din motive legate de apărarea națională sau de suveranitate a statului, face obiectul unei autorizații militare (articolele 4, 16 și 18 din Legea 8/1975 din 12 martie privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională și articolul 46 din Decretul regal 689/1978 din 10 februarie).

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Literele (b), (e), (f), (g) și (h) se aplică bunurilor imobile situate în Spania, indiferent de legea aplicabilă succesiunii; litera (d) se aplică în cazul în care societatea vizată este reglementată de legislația spaniolă.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

Atunci când se solicită înscrierea, notarul care documentează transmiterea și funcționarul de la registrul funciar sunt cei care controlează legalitatea transferului. Se poate solicita, desigur, o declarație judiciară.

Ultima actualizare: 11/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.