Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Vnútroštátne informácie o osobitných pravidlách, ktoré sa uplatňujú na určitý nehnuteľný majetok, určité podniky alebo iné osobitné kategórie aktív

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala niekoľko informačných hárkov o osobitných pravidlách podľa vnútroštátneho práva, ktoré zavádza obmedzenia dedenia. Obmedzenia sa zvyčajne vzťahujú na tento majetok:

  • určité druhy nehnuteľného majetku (nehnuteľnosti),
  • určité druhy podnikov,
  • iné osobitné kategórie majetku.

Tieto pravidlá obmedzujú dedenie takéhoto majetku z hospodárskych, rodinný a/alebo sociálnych dôvodov.

Obmedzenia sa vzťahujú na dedenie, pokiaľ sa podľa právneho poriadku štátu, v ktorom sa takýto majetok nachádza, tento režim uplatňuje bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie.

Informačný hárok o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré zavádzajú obmedzenia alebo inak ovplyvňujú dedenie určitého majetku, si zobrazíte tak, že kliknete na príslušnú národnú vlajku na tejto stránke.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.