Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Obmedzenia môžu byť stanovené v zákonoch spolkových krajín o prevode nehnuteľností (Grundverkehrsgesetze der Länder). Spolkové krajiny vykonávajú dohodu medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami podľa čl. 15a Spolkového ústavného zákona o občianskoprávnych ustanoveniach o predaji stavebných pozemkov (B-VG über zivilrechtliche Bestimmungen betreffend den Verkehr mit Baugrundstücken; BGBl. č. 260/1993 v znení BGBl. I č. 1/2017, k dispozícii na internetovej stránke https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Podľa § 14 zákona o vlastníctve nehnuteľnosti určenej na bývanie (Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002) platí pri vlastníckom partnerstve v prípade úmrtia jedného z partnerov osobitná úprava: Podiel zosnulého partnera na minimálnom podiele a na spoločnom vlastníctve nehnuteľnosti určenej na bývanie prechádza priamo do vlastníctva pozostalého partnera, ktorý sa však môže prevodu vlastníctva aj zriecť (BGBl. I č. 70/2002 v znení BGBl. I č. 87/2015, k dispozícii na internetovej stránke http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Vyššie uvádzaná úprava § 14 WEG 2002 o vlastníckom partnerstve s právom nárastu vlastníctva pozostalého partnera spadá v zásade pod výnimku článku 1 (2) (g) Európskeho nariadenia o dedičstve.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Ak je pozostalosť prejednávaná v zahraničí, je v § 14 ods. 7 WEG 2002 na účel dodržania ustanovení určených v § 14 WEG 2002 stanovené, že úlohy a kompetencie principiálne pridelené (rakúskemu) pozostalostnému súdu (Verlassenschaftsgericht) prináležia príslušnému rakúskemu pozemkovoknižnému súdu (Grundbuchsgericht).

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.